ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
772/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.พ. 62 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันผีเสื้อ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ก.พ. 2562
771/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-23 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย (ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NCMAP 2019) 13 ก.พ. 2562
770/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,22 ก.พ. 62 กลุ่มชุมชนผู้สุงอายุและกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนตำบลสะลวงและตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประเมินสิ่งคุกคามทางสุขภาพกับปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายของผู้สูงอายุในชุมชนสะลวงขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 13 ก.พ. 2562
769/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,20,25,26 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 13 ก.พ. 2562
768/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,20,25 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 13 ก.พ. 2562
767/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.พ. 62 ห้องฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเบญจมวัฏ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโครงการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 13 ก.พ. 2562
766/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ก.พ. 62 ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 13 ก.พ. 2562
763/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 13-15 ก.พ. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการต่างประเทศ) 12 ก.พ. 2562
762/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,14,20,21,27,28 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การใช้ชุดวิดีทัศน์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ 6อ. ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่) 12 ก.พ. 2562
761/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 เม.ย. 62 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินการคลังและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 3) 12 ก.พ. 2562
760/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสาธารณสุข พ.ศ. 2562 12 ก.พ. 2562
759/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 1-7 มี.ค. 62 ประเทศญี่ปุ่น (ทัศนศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนน) 12 ก.พ. 2562
758/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.พ. 62 เทศบาลตำบลสะลวง และเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินกิจกรรมภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศฯ) 12 ก.พ. 2562
757/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15,13-17,15-16 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ร่วมพิธีเปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และโครงการ Open House ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน) 12 ก.พ. 2562
756/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย (จัดกิจกรรมสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ) 12 ก.พ. 2562
755/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.พ. 62 ห้องประชุมสำนักงาน ทปอ. มรภ. ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเตรียมการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 12 ก.พ. 2562
754/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ร่วมพิธีเปิดงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 12 ก.พ. 2562
753/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-16 ก.พ. 62 พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี (นิเทศ) 12 ก.พ. 2562
752/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 12 ก.พ. 2562
751/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.พ. 62 บริษัทสิงห์ปาร์คเชียงราย จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 12 ก.พ. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176] 177 [178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]