ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176] 177 [178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
853/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ก.พ. 62 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย (ประชุมวางแผนการทำกิจกรรมร่วมกันของสมาคมฯ) 18 ก.พ. 2562
852/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-20 ก.พ. 62 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) 18 ก.พ. 2562
851/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 ก.พ. 62 คริสตจักรแสงประเสิรฐหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการจิตอาสารักษ์สะอาด) 18 ก.พ. 2562
850/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 มี.ค. 62 โรงแรมเดอะ แกรนด์โฟร์วิงค์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (ประชุมระดมสมองเรื่อง การรายงานการจัดฝึกอบรมเชิงทดลองเพื่อการปรับชุดกิจกรรม ครั้งที่ 2) 18 ก.พ. 2562
848/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20 ก.พ. 62 ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่และฝึกปฏิบัติการปรับปรุงนิทรรศการภายในที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน) 18 ก.พ. 2562
846/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-23 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการออกแบบและพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส หัวข้อ การออกแบบและพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลเพื่อจัดเก็บสารสนเทศสำนักงานและจดหมายเหตุขององค์กร รุ่นที่ 2) 18 ก.พ. 2562
845/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-20,20,21 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำปาง (อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล) 18 ก.พ. 2562
844/2562 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 18 ก.พ. 2562
843/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5-8,9-11,12-20 เม.ย. 62 (คณบดีลาพักผ่อน) 18 ก.พ. 2562
842/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.พ. 62 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ก.พ. 2562
841/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ก.พ. 2562
840/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-28 มี.ค. 62 โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง (เป็นวิทยากรฯ) 18 ก.พ. 2562
839/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 มี.ค. 62 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมกองบรรณาธิการวารสารการวิจัยกาสะลองคำ ประจำปี 2562) 18 ก.พ. 2562
838/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ก.พ. 62 ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจสอบบัญชีเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติภาครัฐ รุ่นที่ 4) 18 ก.พ. 2562
837/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1-3 มี.ค. 62 จังหวัดภูเก็ต (โครงการประชุมคณะกรรมการประจำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) 18 ก.พ. 2562
836/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,21,22 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ก.พ. 2562
835/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,26 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ก.พ. 2562
834/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2561 18 ก.พ. 2562
833/2562 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 18 ก.พ. 2562
828/2562 แต่งตั้งวิทยากร (เพิ่มเติม) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 ก.พ. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]