ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4274 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135] 136 [137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1785/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 08 พ.ค. 2562
1784/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,14 พ.ค. 62 โรงเรียนเทพสิรินทร์ อำเภอสันป่าตอง และโรงเรียนนาบุญโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมและอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยการพัฒนาฐานความรู้ชุมชนทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ดิน น้ำ ป่า และภูมิปัญญาท้องถิ่น) 08 พ.ค. 2562
1783/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (เป็นประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์) 08 พ.ค. 2562
1782/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-17 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (ประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 (AMM 2019) 08 พ.ค. 2562
1781/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 พ.ค. 62 Japan Foundation Bangkok ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ถนนอโศกไมตรี กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมการเสวนาฯ) 08 พ.ค. 2562
1780/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-19 พ.ค. 62 ห้อง 102 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา (อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017) 00 ธ.ค. 543
1780/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-19 พ.ค. 62 ห้อง 102 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา (อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017) 08 พ.ค. 2562
1779/2562 ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 08 พ.ค. 2562
1778/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-12 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง) 08 พ.ค. 2562
1777/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-31 พ.ค. 62 โรงแรม ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี (ประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS. ของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี 2562) 08 พ.ค. 2562
1776/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,19 พ.ค. 62 วันที่ 23 มิ.ย. 62 และวันที่ 21 ก.ค. 62 ชุมชนบ้านพระบาทสี่รอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ด้านบัญชีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 08 พ.ค. 2562
1775/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9-13 พ.ค. 62 พื้นที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของพืชกัญชงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขยายโอกาสในเชิงพาณิชย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่) 08 พ.ค. 2562
1774/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-14 พ.ค. 62 ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน (ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ รักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 4) 08 พ.ค. 2562
1773/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-12 พ.ค. 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เก็บตัวอย่างไก่เพื่อนำมาวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ) 08 พ.ค. 2562
1772/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 21 - 28 มิ.ย. 62 ณ อเมริกา (อ.ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล) 08 พ.ค. 2562
1771/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-12 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 08 พ.ค. 2562
1770/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 3 - 11 ก.ค. 62 ณ เยอรมนีและสวัส (ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช) 08 พ.ค. 2562
1769/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 13-14 พ.ค. 62 ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ) 08 พ.ค. 2562
1768/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ค. 62 เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 08 พ.ค. 2562
1766/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตรวจรับครุภัณฑ์ฯ) 07 พ.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]