ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135] 136 [137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1798/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น) 10 พ.ค. 2562
1797/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสุง (CIO) พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 39) 10 พ.ค. 2562
1796/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-27 พ.ค. 62 พื้นที่ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนดลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 10 พ.ค. 2562
1795/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-11 ก.ค. 62 สหพันธรัฐเยอรมนีและสมาพันธรัฐสวิส และกรุงเทพมหานคร (ฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา) 10 พ.ค. 2562
1794/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,18,19,20,22,23,27,29,31 พ.ค. 62 วันที่ 1,2 มิ.ย. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของหนอนแดงกลุ่ม Chironomids ในลำน้ำแม่แรมและการประยุกต์ใช้เพื่อการบ่งชี้คุณภาพน้ำ) 10 พ.ค. 2562
1793/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-19 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอสะเมิง และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง สถานการณ์ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่พื้นท้องน้ำ และการพัฒนาใช้เป็นดัชนีทางชีวภาพในลำน้ำแม่แตง แม่สา และแม่ปิง) 10 พ.ค. 2562
1792/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14 พ.ค. 62 SCB4 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหิวทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21) 10 พ.ค. 2562
1791/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 10 พ.ค. 2562
1790/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 19 - 25 พ.ค. 62 ณ ฮังการี (ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม, อ.ดร.วรศิริ บุญซื่อ) 10 พ.ค. 2562
1789/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เปิดบ้านครุศาสตร์ 2562 (เพิ่มเติม) 08 พ.ค. 2562
1788/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณาราคาการให้เช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายอาหารหลักและอาหารว่าง จำนวน 5 ล็อก ณ ศูนย์อาหารเวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 08 พ.ค. 2562
1787/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณาราคาการให้เช่าสถานที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสารและให้บริการพิมพ์งาน ณ คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 08 พ.ค. 2562
1786/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 พ.ค. 62 ห้องประชุมโรงแรม the kannas เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ) 08 พ.ค. 2562
1785/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 08 พ.ค. 2562
1784/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,14 พ.ค. 62 โรงเรียนเทพสิรินทร์ อำเภอสันป่าตอง และโรงเรียนนาบุญโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมและอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยการพัฒนาฐานความรู้ชุมชนทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ดิน น้ำ ป่า และภูมิปัญญาท้องถิ่น) 08 พ.ค. 2562
1783/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (เป็นประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์) 08 พ.ค. 2562
1782/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-17 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (ประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 (AMM 2019) 08 พ.ค. 2562
1781/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 พ.ค. 62 Japan Foundation Bangkok ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ถนนอโศกไมตรี กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมการเสวนาฯ) 08 พ.ค. 2562
1780/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-19 พ.ค. 62 ห้อง 102 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา (อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017) 08 พ.ค. 2562
1779/2562 ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 08 พ.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]