ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] 37 [38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4026/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ต.ค. 62 ห้องประชุมเรวดี ชั้น 3 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 18 ต.ค. 2562
4023/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 17 ต.ค. 2562
4022/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,24,30 ต.ค. 62 พื้นที่ตำบลออนใจ้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพทางการผลิตและต้นทุนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนตำบลออนใต้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 17 ต.ค. 2562
4021/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 31 ต.ค. 62 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ) 17 ต.ค. 2562
4020/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20 ต.ค. 62 ศูนย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ บ้านต้นโจ้ก (คำซาว) ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การศึกษาการย้อมผ้าฝ้ายด้วยน้ำสีสกัดจากแก่นฝางและสารช่วยย้อมธรรมชาติเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) 17 ต.ค. 2562
4019/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ต.ค. 62 ห้อง Convention Hall โรงแรม Wintree City Resort Chiangmai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาวิชาการ SAC สัญจรภาคเหนือ : SAC Northern 2019) 17 ต.ค. 2562
4018/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 17-22 ต.ค. 62 จังหวัดภูเก็ต (นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติฯ) 17 ต.ค. 2562
4017/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานภาควิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 17 ต.ค. 2562
4016/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 ต.ค. 2562
4013/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 17 ต.ค. 2562
4012/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18,23-26 ต.ค. 62 มหิวทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 17 ต.ค. 2562
4010/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์แม่ริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16 ต.ค. 2562
4009/2562 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11 ต.ค. - 8 พ.ย. 62 และวันที่ 9-11 พ.ย. 62 (เตรียมส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่) 16 ต.ค. 2562
4008/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร เป็นระยะเวลา 10 เดือน 16 ต.ค. 2562
4008/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16 ต.ค. 2562
4007/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย 16 ต.ค. 2562
4006/2562 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานในกองอาคารสถานที่ 16 ต.ค. 2562
4005/2562 ให้พนักงานราชการย้ายสังกัด 16 ต.ค. 2562
4004/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 16 ต.ค. 2562
4003/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 16 ต.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]