ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] 37 [38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3099/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หอพักนานาชาติ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ส.ค. 2562
3098/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง How to be A Smart Learning Facilitator: การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกระบวนการเพื่อการเรียนรู้) 05 ส.ค. 2562
3097/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 62 วัดป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการสร้างพุทธศิลป์จากดอกไม้ประกอบศาสนพิธีเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนไทยใหญ่) 05 ส.ค. 2562
3096/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ส.ค. 62 โรงแรมเดอะแกรนด์ โมรอค โฮเทล อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักทะเบียนและประมวลผล) 05 ส.ค. 2562
3095/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-10,15-17,21-22,28-31 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนฯ) 05 ส.ค. 2562
3094/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7 ส.ค. 62 โรงเรียนแม่วินสามัคคี ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเพิ่มทักษะและเสริมความรู้ตามรายวิชาจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้นักศึกษาลงพื้นที่พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและเก็บข้อมูลการวิจัย) 05 ส.ค. 2562
3093/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 15 ส.ค. 62 (คณบดีลาพักผ่อน) 05 ส.ค. 2562
3092/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ส.ค. 62 พื้นที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำสู่การสร้างโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากต้นคราม) 05 ส.ค. 2562
3091/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ส.ค. 62 พื้นที่ชุมชนบ้านแม่ทะลุ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางวิชาการในการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้กับผู้นำชุมชนและผู้ที่สนใจในชุมชน) 05 ส.ค. 2562
3090/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ส.ค. 62 โรงแรมบุรี ศรีภูบูติก โฮเต็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในกิจกรรม Open House เปิดบ้าน วช. 5G : Change for the Future ภาคใต้) 05 ส.ค. 2562
3089/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 ส.ค. 62 พิพิธภัณฑ์ล้านนา และโรงเรียนสืบสานล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมบ่มเพาะนักศึกษาครูหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์ ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562) 05 ส.ค. 2562
3088/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมประชุมปฏิบัติการวางแผนการเตรียมตัวที่จะเคลื่อนย้ายไปสู่ศูนย์แม่ริม) 03 ส.ค. 2562
3087/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,9,14,16 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ส.ค. 2562
3086/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ส.ค. 62 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรมการวิจัยมานุษยวิทยาทัศนาและล้านนาคดีศึกษา ระยะแรก) 03 ส.ค. 2562
3085/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3,4,5,7 ส.ค. 62 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการปลูกและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้สัก) 03 ส.ค. 2562
3084/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3,4,5,7 ส.ค. 62 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยโครงการการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของพืชกัญชงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขยายโอกาสในเชิงพาณิชย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่) 03 ส.ค. 2562
3083/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ Miss Liang shengqin 03 ส.ค. 2562
3082/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ส.ค. 62 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรมการวิจัยมานุษยวิทยาทัศนาและล้านนาคดีศึกษา ระยะแรก) 03 ส.ค. 2562
3081/2562 "ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (นายวีรวัส เลิศรมยานันท์)" 02 ส.ค. 2562
3080/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุนได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ผู้ปฏิบัติงานเกษตร,ผู้ปฏิบัติงานบริหาร) 02 ส.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]