ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] 36 [37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4052/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 พ.ย. 62 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประชุมวิชาการนานาชาติของนักพีชคณิตรุ่นใหม่ในประเทศไทยครั้งที่ 15) 22 ต.ค. 2562
4051/2562 ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 22 ต.ค. 2562
4049/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 พ.ย. 62 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ (อบรมโมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21) 22 ต.ค. 2562
4048/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,13,18,19,20,26,27 พ.ย. 62 ดอยสะเก็ด สันกำแพง เมือง เชียงใหม่ (วิจัย) 22 ต.ค. 2562
4047/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ต.ค. 62 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ (กิจกรรม Digital Thailand Big Bang 2019) 22 ต.ค. 2562
4046/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26-28 ต.ค. 62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ (แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ยอดมงกุฏ) 22 ต.ค. 2562
4045/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26-27 ต.ค. 62 แม่ฮ่องสอน (โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น) 22 ต.ค. 2562
4044/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ต.ค.-1 พ.ย. 62 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ (วิจัย) 22 ต.ค. 2562
4043/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ต.ค. 62 สวนหมอกคำ รีสอร์ท แม่ฮ่องสอน (วิทยากรการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และการกำหนด Value Chain เพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 22 ต.ค. 2562
4042/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เป็นกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์) 21 ต.ค. 2562
4041/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ต.ค. 62 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ (ประชุมเสนอชื่อกรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้รับงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม) 21 ต.ค. 2562
4040/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ต.ค. 62 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ (ประชุมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อหาคำตอบเชิงนโยบายและการปฏิบัติการ) 21 ต.ค. 2562
4038/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 ต.ค. 62 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรุงเทพฯ (นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานขั้นกลาง) 20 ต.ค. 2562
4035/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 21-22 ต.ค. 62 ศูนย์ฝึกอบรม USAID (RDMA) กรุงเทพฯ (ประชุมเชิงปฏิบัติการ Research Impact Research Translation) 19 ต.ค. 2562
4034/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-31 ต.ค. 62 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ (สัมมนาเชิงวิชาการเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีการออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน) 19 ต.ค. 2562
4033/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21 ต.ค. 62 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนบน เมือง เชียงใหม่ (ศึกษาดูงานวิชาสัมมนาภาษาจีนธุรกิจ) 19 ต.ค. 2562
4032/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งนายกสโมสรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 19 ต.ค. 2562
4029/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ต.ค. 62 ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน (หลักสูตรที่ 4 สำหรับผู้มีประสบการณ์) 18 ต.ค. 2562
4028/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 20-26 ต.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ตาก (ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย) 18 ต.ค. 2562
4027/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 พ.ย. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Impact Ranking และ U-Multirank กับการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา) 17 ต.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]