ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] 36 [37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3118/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-23 ส.ค. 62 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ประกวดผลงานนวัตกรรมฯ) 06 ส.ค. 2562
3117/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ก.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ (นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ 2562) 06 ส.ค. 2562
3116/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 ส.ค. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนองค์กรปกครองท้องถิ่น) 06 ส.ค. 2562
3115/2562 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 06 ส.ค. 2562
3114/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 06 ส.ค. 2562
3113/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ส.ค. 62 ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงกาหลง ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน) 06 ส.ค. 2562
3112/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ส.ค. 62 โรงแรมอิสตัน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร (สัมมนาทางวิชาการเรื่อง ธรณีพิบัติในประเทศไทยปี 2562) 06 ส.ค. 2562
3111/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 ส.ค. 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ หลักสูตร Startup Fundraising) 06 ส.ค. 2562
3110/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 ส.ค. 62 หมู่บ้านโป่งสมิ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 06 ส.ค. 2562
3109/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างพร้อมกับประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง) 06 ส.ค. 2562
3108/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,8,9,14 ส.ค. 62 และวันที่ 2,5,6,11 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ส.ค. 2562
3107/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ส.ค. 62 บ้านโป่งน้อย อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบโฮมสเตย์) 05 ส.ค. 2562
3106/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,7,16 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ส.ค. 2562
3105/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-11,15-17 ส.ค. 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมหารือสรุปผลการดำเนินโครงการ อพ.สธ.) 05 ส.ค. 2562
3104/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,7,9,20,22,23,26,27,30 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดน่าน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง ตาก เพชรบูรณ์ (นิเทศ) 05 ส.ค. 2562
3103/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ส.ค. 62 โรงแรมทีเค พาเลท กรุงเทพมหานคร (เข้ารับโล่รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัยระดับประเทศ ประจำปี 2561) 05 ส.ค. 2562
3102/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ส.ค. 62 หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประชุมติดตามผลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำพริกกากหมูลำไย) 05 ส.ค. 2562
3101/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ส.ค. 62 ห้องประชุมสิริภูมิ โรงแรมฮอลลิเดย์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินและคัดเลือกจังหวัดที่มีผลงานการขยายผลต่อยอดผลงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่) 05 ส.ค. 2562
3100/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5-6 ส.ค. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และวันที่ 7-8 ส.ค. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้) 05 ส.ค. 2562
3099/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หอพักนานาชาติ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ส.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]