ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47] 48 [49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3753/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ก.ย. 62 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาด้านศิลปหัตถกรรมในระดับประถมศึกษาให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) 23 ก.ย. 2562
3752/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 ก.ย. 62 ห้องประชุมวังจันทน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก (ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา หลักสูตร 4 ปี ฐานสมรรถนะ) 23 ก.ย. 2562
3751/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-27 ก.ย. 62 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (เข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 21) 23 ก.ย. 2562
3750/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-6 ต.ค. 62 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร (จัดแสดงผลงานวิจัยฯ) 23 ก.ย. 2562
3749/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 ก.ย. 62 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้นพบความสามารถและความถนัดของผู้เรียนในโลกแห่งการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียน) 23 ก.ย. 2562
3748/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-9 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 23 ก.ย. 2562
3747/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-27 ก.ย. 62 พื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการขยะรีไซเคิลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางสำหรับวิธีการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองจากการขายขยะรีไซเคิล) 23 ก.ย. 2562
3746/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ก.ย. 62 สถานประกอบการ บริษัทยูเนี่ยนเฟรช (2003) จำกัด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 23 ก.ย. 2562
3745/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ก.ย. - 5 ต.ค. 62 จังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย พิษณุโลก สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กาญจนบุรี ลำปาง ลำพูน (โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไปฯ) 23 ก.ย. 2562
3744/2562 แต่งตั้งผู้อำนวยการกองการพัสดุ 23 ก.ย. 2562
3741/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 24-28 ก.ย. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการต่างประเทศ) 22 ก.ย. 2562
3740/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ก.ย. 62 โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2562) 22 ก.ย. 2562
3739/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 22 ก.ย. 2562
3736/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20 ก.ย. 62 โบราณสถานเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ทัศนศึกษานอกสถานที่ฯ) 20 ก.ย. 2562
3735/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ต.ค. 62 โรงแรมเอบิน่าเฮาส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินการโครงการความร่วมมือ มรภ-สกว. ระยะที่ 2) 20 ก.ย. 2562
3734/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.ย. 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จังหวัดแพร่ (ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน) 20 ก.ย. 2562
3733/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 7 - 14 ต.ค. 62 ณ ประเทศซิลี (น.ส.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์) 20 ก.ย. 2562
3731/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 22-23 ก.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเสนอผลการประชุมของเครือข่ายต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สป.อว.) 20 ก.ย. 2562
3730/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ย. 62 บริษัทจะเลียงพลัส จำกัด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การรีไซเคิลแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ใช้แล้วในอุตสาหกรรมเซรามิกและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์) 20 ก.ย. 2562
3729/2562 อนมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ไปศึกษาต่อภายในประเทศ (นายจิรเดชา วันชูเพลา) 20 ก.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]