ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2480/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29-30 มิ.ย. 62 พื้นที่ชุมชนบ้านอมพาย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนด้วยการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภคในพื้นที่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน) 26 มิ.ย. 2562
2479/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-14 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น: การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและยั่งยืนบนฐานอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) 26 มิ.ย. 2562
2478/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 ก.ค. 62 โรงแรมอาวานี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร (สัมมนาเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนสำหรับกิจการอุตสาหกรรม) 26 มิ.ย. 2562
2477/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 ก.ค. 62 โรงแรมอาวานี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร (สัมมนาเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนสำหรับกิจการอุตสาหกรรม) 26 มิ.ย. 2562
2476/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ก.ค. 62 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ์ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อปรึกษาประเด็นบทบาทและแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏในกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 26 มิ.ย. 2562
2475/2562 แต่งตั้งกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพิ่มเติม 26 มิ.ย. 2562
2474/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก 26 มิ.ย. 2562
2473/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 14 - 21 ก.ค. 62 ณ ฮ่องกง (ว่าที่ ร.อ.ขจร ตรีโสภณากร) 26 มิ.ย. 2562
2470/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจบริการ 25 มิ.ย. 2562
2469/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจบริการ 25 มิ.ย. 2562
2468/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 มิ.ย. 62 ห้องประชุมสารภี (นว.202) อาคาร C2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ) 25 มิ.ย. 2562
2467/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.ค. 62 อาคารหอประชุม NPS Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาเรื่อง ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ) 25 มิ.ย. 2562
2466/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 ก.ค. 62 โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร (อบรมในหัวข้อ Data Analytics in Supply Chains การวิเคราะห์ข้อมูลในซัพพลายเชน) 25 มิ.ย. 2562
2465/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 62 ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Uniserv) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมในหลักสูตร สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ : TFRS 9, TFRS 15 และร่าง TFRS 16) 25 มิ.ย. 2562
2464/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 62 ที่ทำการกลุ่มเกษตรรวมใจพอเพียง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรรวมใจพอเพียง ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 25 มิ.ย. 2562
2463/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.ค. 62 อาคารหอประชุม NPS Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาเรื่อง ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ) 25 มิ.ย. 2562
2462/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 62 สถานประกอบการเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ทางอากาศของท่าอากาศยานเชียงใหม่) 25 มิ.ย. 2562
2461/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.ค. 62 อาคารหอประชุม NPS Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาเรื่อง ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ) 25 มิ.ย. 2562
2460/2562 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย. - 17 ก.ค. 62 เมืองนาโป สาธารณรัฐอิตาลี (เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 30) 25 มิ.ย. 2562
2459/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 มิ.ย. 62 ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่ (คุ้มขันโตก) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมโครงการ ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 25 มิ.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101] 102 [103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]