ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101] 102 [103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2534/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาอาชีพชาวบ้านพื้นฐานศาสตร์พระราชา) 28 มิ.ย. 2562
2533/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-13 ก.ค. 62 ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นวิทยากรผู้ช่วย (เตรียมสอบ) รุ่นที่ 2/2562) 28 มิ.ย. 2562
2533/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-13 ก.ค. 62 ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นวิทยากรผู้ช่วย (เตรียมสอบ) รุ่นที่ 2/2562) 28 มิ.ย. 2562
2532/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 ก.ค. 62 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค) 28 มิ.ย. 2562
2531/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ก.ค. 62 กองการประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (โครงการ Research Zone) 28 มิ.ย. 2562
2530/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ก.ค. 62 กองการประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (โครงการ Research Zone) 28 มิ.ย. 2562
2529/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (เป็นวิทยากรฯ) 28 มิ.ย. 2562
2528/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2 ก.ค. 62 เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมงานบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4) 28 มิ.ย. 2562
2527/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ก.ค. 62 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 1 (SC1) ชั้น 2 ห้อง SC2031 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพมหานคร (เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์อาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงานฯ) 28 มิ.ย. 2562
2526/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ก.ค. 62 วัดป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสร้างและตกแต่งพระพุทธรูปจากมวลสารดอกไม้ และการเขียนรูปด้วยสีจากดอกไม้ในศาสนพิธี) 28 มิ.ย. 2562
2525/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29,30 มิ.ย. 62 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำสู่การสร้างโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากต้นคราม) 21 มิ.ย. 2562
2524/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29-30 มิ.ย. 62 วันที่ 1,3 ก.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชาของชุมชนลุ่มแม่น้ำวิน) 28 มิ.ย. 2562
2520/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4,24-25 ก.ค. 62 และวันที่ 14-15 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2520/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ก.ค. 62 และวันที่ 14-15,28-29 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2519/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,2 ก.ค. 62 วันที่ 5,6 ส.ค. 62 และวันที่ 2,3 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2518/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,3,5,10 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2517/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3,5,8 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2516/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,2,8,13,15,27,30 ก.ค. 62 และวันที่ 5 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2515/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.ค. 62 วันที่ 6,27 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2514/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,10 ก.ค. 62 และวันที่ 13,14 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]