ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101] 102 [103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1681/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 เม.ย. 62 ห้องประชุมอารียา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบฯ) 29 เม.ย. 2562
1680/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 ก.ค. 62 ห้องประชุมพยัคฆ์พนาสณฑ์ ชั้น 2 อาคาร 25 ปี ธุรกิจการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561) 29 เม.ย. 2562
1679/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 พ.ค. 62 ห้องโสตฯ โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมฯ) 29 เม.ย. 2562
1678/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 เม.ย. 62 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาเรื่อง สรุปบทเรียน 4 ปีกับการปฏิรูปการศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ) 29 เม.ย. 2562
1677/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-9 พ.ค. 62 โรงแรมแกลม ฮา บิแทท จังหวัดภูเก็ต (เป็นวิทยากรโครงการอบรมเรื่อง ทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงานและการทำงานแบบทีม) 29 เม.ย. 2562
1676/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อขอรับรองการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) 29 เม.ย. 2562
1675/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 29 เม.ย. 2562
1675/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 29 เม.ย. 2562
1674/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 13 พ.ค. 62 ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) 29 เม.ย. 2562
1673/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29 เม.ย. 2562
1670/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 เม.ย. 62 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนาเรื่อง การใช้โปรแกรมเอ็กเซลในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี) 27 เม.ย. 2562
1669/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,31 พ.ค. 62 ชุมชนป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง แนงทางการบริหารต้นทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากชาเมี่ยง ชุมชนป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 27 เม.ย. 2562
1668/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTTCC Academic Day ครั้งที่ 3) 27 เม.ย. 2562
1667/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ซึ่งไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 27 เม.ย. 2562
1666/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายฤดูร้อน ณ Xizmen University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2562 27 เม.ย. 2562
1665/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 27-28 เม.ย. 62 (ผู้อำนวยการไปราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) 26 เม.ย. 2562
1664/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 เม.ย. 62 หมู่บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หมู่บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่) 26 เม.ย. 2562
1663/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 26 เม.ย. 2562
1662/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 เม.ย. 62 และวันที่ 5-6 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (จัดฝึกอบรมเรื่องการแก้ปัญหาความยากจน) 26 เม.ย. 2562
1661/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15,18-20,25-27 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ดำเนินโครงการ “การศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 26 เม.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]