ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191] 192 [193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
518/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 สถานีตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 30 ม.ค. 2562
517/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. 62 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 30 ม.ค. 2562
516/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 ก.พ. 62 วัดป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจและจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณครั้งที่ 1) 30 ม.ค. 2562
515/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ก.พ. 62 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร) 30 ม.ค. 2562
514/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.พ. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 1/2562) 30 ม.ค. 2562
513/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.พ. 62 โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยละการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) 30 ม.ค. 2562
513/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.พ. 62 โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยละการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) 30 ม.ค. 2562
512/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,8,22,23 ก.พ. 62 และวันที่ 1,2 มี.ค. 62 พื้นที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำสู่การสร้างโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากต้นคราม) 30 ม.ค. 2562
511/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรายละเอียดรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 30 ม.ค. 2562
510/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. 62 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำหลักสูตรและแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ) 30 ม.ค. 2562
508/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด เงื่อนไข การทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 30 ม.ค. 2562
507/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 30 ม.ค. 2562
506/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 30 ม.ค. 2562
501/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10,16-17,23-24 ก.พ. 62 และวันที่ 2-4,9-10,16-19,23-25,29-31 มี.ค. 62 พื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และจัดสรรน้ำทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) 29 ม.ค. 2562
500/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 62 พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในโครงการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล) 29 ม.ค. 2562
499/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17,19-21,27-28 ก.พ. 62 และวันที่ 1,6-8,11-12,13-15 มี.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาอาชีพชาวบ้านพื้นฐานศาสตร์พระราชา) 29 ม.ค. 2562
498/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-14 ก.พ. 62 โรงแรมเดอะ แกรนด์โฟร์วิงค์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (บริการวิชาการและเข้าร่วมประชุมฯ) 29 ม.ค. 2562
497/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,7 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน (นิเทศ) 29 ม.ค. 2562
496/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,6,20 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ม.ค. 2562
495/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5,21,28 ก.พ. 62 และวันที่ 5 มี.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำพูน (นิเทศ) 29 ม.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]