ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
436/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 25 ม.ค. 62 ห้องประชุม 902 ชั้น 9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับฟังการชี้แนวทางการดำเนินงานและร่วมให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ) 25 ม.ค. 2562
435/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ม.ค. 62 พื้นที่ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจพื้นที่และเตรียมความพร้อมการอบรมโครงการถ่ายทอดการแปรรูปขยะจากเปลือกข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 25 ม.ค. 2562
434/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ม.ค. 62 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมวิจัยในกลุ่มคณะทำงานโครงการและ Roving Team ในการถอดบทเรียนและการเขียนเรื่องเล่า/ประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการสรุปผลงานที่ได้ดำเนินการภายใต้โครงการที่ได้รับทุน) 25 ม.ค. 2562
433/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ม.ค. 62 และวันที่ 1 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ม.ค. 2562
432/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ก.พ. 62 ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง HR Transformation in digital Age และ Digital Tool for Future HR) 25 ม.ค. 2562
431/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "เทศกาลตรุษจีน" ประจำปี 2562 25 ม.ค. 2562
430/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26-27 ม.ค. 62 วัดห้วยปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (โครงการกฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อคนห่างไกล) 25 ม.ค. 2562
429/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26-27 ม.ค. 62 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (โครงการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561) 25 ม.ค. 2562
428/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ก.พ. 62 งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ หน่วยจัดหาและตรวจความปลอดภัยของโลหิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ม.ค. 2562
427/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ม.ค. 62 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นในกิจกรรมงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2562) 25 ม.ค. 2562
426/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ม.ค. 62 วันที่ 4,11,18 ก.พ. 62 วันที่ 4,11,18,25 มี.ค. 62 และวันที่ 1,2 เม.ย. 62 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร 47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร (เป็นอาจารย์พิเศวิชาออกแบบผังเมือง) 25 ม.ค. 2562
425/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ก.พ. 62 ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภูฟ้าอมก๋อย) อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ม.ค. 2562
424/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26-27 ม.ค. 62 โรงเรียนแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และวิชาชีพ) 25 ม.ค. 2562
423/2562 มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) 25 ม.ค. 2562
422/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ม.ค. 62 ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (สัมมนาวิชาการเรื่อง ปศุสัตว์ไทยจะล่ม !!! ถ้ามองและแก้ไขปัญหาจริงไม่ทะลุ) 25 ม.ค. 2562
421/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ก.พ. 62 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ม.ค. 2562
420/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ม.ค. 62 บ้านแม่ก๊ะเปียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการนิเวศวิทยาชาติพันธุ์กับการยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ชุมชนบ้านแม่ก๊ะเปียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 25 ม.ค. 2562
416/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ม.ค. 62 โรงเรียนบ้านปิงใน อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (ค่ายวันเด็กของชมรมปันน้ำใจให้น้อง) 24 ม.ค. 2562
415/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-29 ม.ค. 62 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 5) 24 ม.ค. 2562
414/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,25,29,30,31 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ม.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191] 192 [193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]