ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] 30 [31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4176/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 พ.ย. 62 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานวิชาการฯ) 07 พ.ย. 2562
4175/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 พ.ย. 62 ห้องนิเทศศาสตร์ 2 อาคารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (กิจกรรมนักวิจัยพบผู้สอนและผู้เรียน) 07 พ.ย. 2562
4174/2562 แต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 07 พ.ย. 2562
4173/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการชดใช้ค่าเสียหายกรณีเหตุโจรกรรมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 06 พ.ย. 2562
4171/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 พ.ย. 62 กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการนานาชาติฯ) 06 พ.ย. 2562
4170/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-15 ธ.ค. 62 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 19 และติดต่อราชการฯ) 06 พ.ย. 2562
4170/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ธ.ค. 62 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 19) 06 พ.ย. 2562
4169/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 พ.ย. 62 ห้องประชุม 3 (พระเทพสุเมธี) ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนเพื่อวางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่) 06 พ.ย. 2562
4168/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9,14-16,19-20 พ.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 06 พ.ย. 2562
4168/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9,14-16,19,28-30 พ.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 06 พ.ย. 2562
4167/2562 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 06 พ.ย. 2562
4166/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการกำกับการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา "CMRU GEP TEST" ประจำปีงบประมาณ 2563 06 พ.ย. 2562
4165/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 61 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 06 พ.ย. 2562
4164/2562 ให้บุลคากรเดินทางไปราชการ 8 พ.ย. 62 ห้องฝ้ายคำ สำนักงานบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประชุมในหัวข้อ การประชุมรับฟังความคิดเห็นและร่วมวางแผนการจัดการเมืองมรดกโลกเชียงใหม่) 06 พ.ย. 2562
4163/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 พ.ย. 62 ห้องประชุมนลินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ 2562) คณะ 06 พ.ย. 2562
4162/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-29 พ.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 11) 06 พ.ย. 2562
4161/2562 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 12-15 พ.ย. 62 ห้องประชุมสิริวรปัญญา อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ประชุมสัมมนา-นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 26) 06 พ.ย. 2562
4160/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 พ.ย. 62 พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบคุณลักษณะความเป็นครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 06 พ.ย. 2562
4159/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 62 ห้องดาวนภา โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย (เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562) 06 พ.ย. 2562
4159/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ธ.ค. 62 ห้องดาวนภา โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย (เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562) 06 พ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]