ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4635/2562 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30 พ.ย. 62 - 9 ก.พ. 63 (ดำเนินโครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 และรอบที่ 2) 12 ธ.ค. 2562
4634/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน 12 ธ.ค. 2562
4627/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 12 ธ.ค. 2562
4626/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 16-17 ธ.ค. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 12 ธ.ค. 2562
4625/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 18-20 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์) 12 ธ.ค. 2562
4624/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,17,19,23,24,26,30 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2562
4623/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18,19 ธ.ค. 62 และวันที่ 6,7,8,13 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2562
4622/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,20,24 ธ.ค. 62 วันที่ 15,21,24 ม.ค. 63 และวันที่ 11,12,14 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2562
4621/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 62 และวันที่ 8,22 ม.ค. 63 เชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2562
4620/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 62 วันที่ 28 ม.ค. 63 และวันที่ 18 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2562
4619/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 62 วันที่ 28 ม.ค. 63 และวันที่ 18 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2562
4618/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,18,19,23,24,26 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2562
4617/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ธ.ค. 62 สถาบันคชบาลในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ) 12 ธ.ค. 2562
4615/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ธ.ค. 62 สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากร) 12 ธ.ค. 2562
4614/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 ม.ค. 63 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2562
4613/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ธ.ค. 62 สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 12 ธ.ค. 2562
4612/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,25,26 ธ.ค. 62 และวันที่ 6,8,9,20,22,23 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2562
4611/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,17,20,24 ธ.ค. 62 และวันที่ 10,14 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2562
4610/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 ธ.ค. 2562
4609/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 62 วันที่ 8,22 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]