ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80] 81 [82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3005/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ส.ค. 62 เขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี (งานรัฐกิจสัมพันธ์ประจำปี 2562) 30 ก.ค. 2562
3005/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ส.ค. 62 เขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี (งานรัฐกิจสัมพันธ์ประจำปี 2562) 30 ก.ค. 2562
3004/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2 ส.ค. 62 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอุปนิสัยส่วนบุคคลฯ) 30 ก.ค. 2562
3003/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,2,9 ส.ค. 62 โรงเรียนวัดสวนดอก โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เมือง เชียงใหม่ (วิจัย) 30 ก.ค. 2562
3002/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 16 - 22 พ.ย. 62 ณ อเมริกา (นายเกษม กุณาศรี) 30 ก.ค. 2562
3001/2562 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่) 30 ก.ค. 2562
3000/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน (น.ส.นันธนันท์ เจียมตระกูล) 30 ก.ค. 2562
2999/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์หอพักนานาชาติ 30 ก.ค. 2562
2998/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28-31 ก.ค. 62 เวทีกลางบริเวณรอบเกาะลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2562) 27 ก.ค. 2562
2997/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 29 ก.ค.-2 ส.ค. 62 โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ (ประชุม APEC Training of Facilitators (ToF) APEC SLP Planning Meeting) 27 ก.ค. 2562
2996/2562 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 61) ภาคเรียนที่ 1/2562 27 ก.ค. 2562
2995/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline 27 ก.ค. 2562
2993/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 ก.ค. 62 โรงยิมศรีอนันต์เทาเฮาส์ เมือง เชียงใหม่ (โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาจากอเมริกา) 26 ก.ค. 2562
2992/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-30 ก.ค. 62 แม่สะเรียง สบเมย ขุนยวม แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP) 26 ก.ค. 2562
2991/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ส.ค. 62 ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ) 26 ก.ค. 2562
2990/2562 "ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ส.ค. 62 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่เซลาดอล (2015) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 4 หลักสูตรฯ)" 26 ก.ค. 2562
2989/2562 ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 26 ก.ค. 2562
2988/2562 แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 2 (อาคาร E และ F) เพิ่มเติม 26 ก.ค. 2562
2987/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 62 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย) 26 ก.ค. 2562
2986/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจรับพัสดุโรงประกอบอาหารสำหรับนักศึกษาโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 26 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]