ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
593/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6 ก.พ. 62 หมู่บ้านป่าสักงาม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการเรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มพูนรายได้และสร้างภาพลักษณ์ใหม่สู่สากล) 04 ก.พ. 2562
592/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ก.พ. 62 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคระห์ข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาเมี่ยง) 04 ก.พ. 2562
589/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 3-6 ก.พ. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดชลบุรี) 01 ก.พ. 2562
588/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 3-4,5-6 ก.พ. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดชลบุรี) 01 ก.พ. 2562
587/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 3-6 ก.พ. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดชลบุรี) 01 ก.พ. 2562
586/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 6-7 ก.พ. 62 โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) 01 ก.พ. 2562
585/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) ประกาศการใช้รถราชการ 01 ก.พ. 2562
584/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,13 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ก.พ. 2562
583/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21 ก.พ. 62 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมแนะแนวให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 01 ก.พ. 2562
582/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.พ. 62 ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร) 01 ก.พ. 2562
581/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1-3 ก.พ. 62 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (เข้าร่วมการแข่งขัน Golden Panda) 01 ก.พ. 2562
580/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และวิทยากร โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 01 ก.พ. 2562
579/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7 ก.พ. 62 โรงแรมภูวดลรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย (โครงการประชุมเชิงปกิบัติการการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ) 01 ก.พ. 2562
578/2562 แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินสด (เพิ่มเติม) 01 ก.พ. 2562
577/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ 01 ก.พ. 2562
576/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 3-6 ก.พ. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดชลบุรี) 01 ก.พ. 2562
575/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-24 มิ.ย. 62 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร เทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณตามหลักกฎหมาย ระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561) 01 ก.พ. 2562
574/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 62 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (โครงการศึกษาแหล่งธรรมชาติทางธรณีวิทยา) 01 ก.พ. 2562
573/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,5 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 01 ก.พ. 2562
572/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,8 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ก.พ. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184] 185 [186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]