ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184] 185 [186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
670/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ก.พ. 62 สำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (ประชุมและร่วมโครงการจัดการแข่งขันมนต์รักเมืองคนงามดอกคำใต้มินิมาราธอน ครั้งที่ 1) 07 ก.พ. 2562
668/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 มี.ค. 62 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร BRCissue8 มาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากล) 07 ก.พ. 2562
667/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9,10,16 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 07 ก.พ. 2562
666/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13,19-20,26-27 ก.พ. 62 พื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อไวรัสซิกาของประชาชนในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) 07 ก.พ. 2562
665/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.พ. 62 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 07 ก.พ. 2562
664/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.พ. 62 พันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซา เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการพิจารณาโครงการฯ) 07 ก.พ. 2562
663/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9 ก.พ. 62 กลุ่มชุมชนผู้สูงอายุและกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนตำบลสะลวงและตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประเมินสิ่งคุกคามทางสุขภาพกับปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายของผู้สุงอายุในชุมชนสะลวงขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 07 ก.พ. 2562
662/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 ก.พ. 62 พื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21) 07 ก.พ. 2562
661/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13,20,27 ก.พ. 62 พื้นที่ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 07 ก.พ. 2562
660/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 17-20 ก.พ. 62 โรงแรมขนอมซันไรท์ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ประชุมทางวิชาการเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนางานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม) 07 ก.พ. 2562
659/2562 ให้บุลคากรเดินทางไปราชการ 22-23 ก.พ. 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 07 ก.พ. 2562
658/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8 ก.พ. 62 โรงเรียนเชตุพนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนภาควิชาเคมี) 07 ก.พ. 2562
655/2562 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 06 ก.พ. 2562
654/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในกรณีให้เอกชนใช้สถานที่ศูนย์แม่สาในการจัดการเรียนการสอน 06 ก.พ. 2562
653/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,8,12,13,14,21 ก.พ. 62 จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ก.พ. 2562
652/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,8,12,20,26 ก.พ. 62 จังหวัดแพร่และจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ก.พ. 2562
651/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,13 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 06 ก.พ. 2562
650/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.พ. 62 อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่สำหรับการสร้างบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดลำพูน) คณะ 06 ก.พ. 2562
649/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 6 ก.พ. 62 พื้นที่ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ติดตามเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมโครงการการถ่ายทอดการแปรรูปขยะจากเปลือกข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 06 ก.พ. 2562
648/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.พ. 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมเตรียมการดำเนินกิจกรรมจัดประชาสัมพันธ์ จัดประชุม กำกับและบริหารภาพรวมของโครงการฯ) 06 ก.พ. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]