ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2134/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 4-9 มิ.ย. 62 (คณบดีเดินทางไปราชการฯ) 04 มิ.ย. 2562
2133/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 มิ.ย. 62 หมู่บ้านหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด) 04 มิ.ย. 2562
2132/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดเตรียมวางแผนการประชุมเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา) 04 มิ.ย. 2562
2131/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6 มิ.ย. 62 อำเภอเมือง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดเชียงใหม่ (ออกสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลศาสตร์พระราชาเพื่อการสืบสานต่อยอด) 04 มิ.ย. 2562
2130/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 13-14 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมเสวนาเตรียมการวางแนวทางการดำเนินการวิชาชีพครูฯ) 04 มิ.ย. 2562
2129/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก และตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 ประเภทผู้กู้รายเก่า ที่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 04 มิ.ย. 2562
2128/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน อำเภอทุ่งศรีทอง จังหวัดน่าน (ประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือครั้งที่ 2/2562) 04 มิ.ย. 2562
2127/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,15 มิ.ย. 62 อำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการยับยั้งการเจริญเติบโตในเซลล์มะเร็งของสารสกัดหยาบจากพืชตระกูล Euphorbiaceae ในพื้นที่ลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน) 04 มิ.ย. 2562
2126/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 มิ.ย. 62 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2) 04 มิ.ย. 2562
2125/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 มิ.ย. 62 พื้นที่วัดป่าตุ้มดอน ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการสร้างสรรค์พุทธศิลป์จากดอกไม้ประกอบศาสนพิธีเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนไทยใหญ่ในพื้นที่ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่) 02 มิ.ย. 2562
2124/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 มิ.ย. 62 พื้นที่ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 02 มิ.ย. 2562
2123/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนโครงการค่ายปรับพื้นฐานก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 01 มิ.ย. 2562
2122/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12-15,18-21 มิ.ย. 62 พื้นที่แม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การกระจายตัวของสาหร่ายน้ำจืดในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 01 มิ.ย. 2562
2121/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 มิ.ย. 62 โรงแรมบุรีศิริ และโรงแรมซีมอร์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 มิ.ย. 2562
2120/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6 มิ.ย. 62 โรงพยาบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นผู้ประเมินโครงการและเป็นวิทยากรหัวข้อ การประเมินผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการจัดบริการแบบ HIV Task sharing จากโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในมุมมองนักวิจัยภายนอก) 01 มิ.ย. 2562
2119/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 มิ.ย. 2562
2118/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 มิ.ย. 62 ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่งงานและรับรางวัลในงาน 14 ปี สานพลังเครือข่ายประชาคมเพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า) 01 มิ.ย. 2562
2117/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 มิ.ย. 62 แอทนาธา ชิค จังเกิ้ล อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานวิจัยเชิงพื้นที่และเรียนรู้เครื่องมืองานวิจัยชุมชน) 01 มิ.ย. 2562
2116/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 มิ.ย. 62 แอทนาธา ชิค จังเกิ้ล อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานวิจัยเชิงพื้นที่และเรียนรู้เครื่องมืองานวิจัยชุมชน) 01 มิ.ย. 2562
2115/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 มิ.ย. 62 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร (สัมมนาโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยง) 01 มิ.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117] 118 [119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]