ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1077/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 62 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 15) 08 มี.ค. 2562
1076/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 มี.ค. 62 หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย (นำเสนอบทความวิชาการฯ) 08 มี.ค. 2562
1075/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-5 เม.ย. 62 พื้นที่ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 08 มี.ค. 2562
1074/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-10 เม.ย. 62 และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 6-9 เม.ย. 62 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานและร่วมจัดนิทรรศการในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562) 08 มี.ค. 2562
1073/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 มี.ค. 62 ห้องประชุม 18A ชั้น 18 อาคาร 2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (สัมมนาฯ) 08 มี.ค. 2562
1072/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-22 มี.ค. 62 จังหวัดกำแพงเพชร ระยอง และจันทบุรี (โครงการ ศึกษาดูงานของคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมี) 08 มี.ค. 2562
1071/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-15 มี.ค. 62 ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21) 08 มี.ค. 2562
1070/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มี.ค. 2562
1069/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 มี.ค. 62 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ) 08 มี.ค. 2562
1068/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ชุมชนสีเขียววิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มี.ค. 2562
1065/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 มี.ค. 62 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำพูน) 07 มี.ค. 2562
1064/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2) 07 มี.ค. 2562
1063/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 มี.ค. 62 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ) 07 มี.ค. 2562
1062/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 มี.ค. 62 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ) 07 มี.ค. 2562
1061/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 62 ห้องอมรินทร์ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร (โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ภาษาไทย ภาษาถิ่น : วันเวลา ภาษา จารึก) 07 มี.ค. 2562
1060/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-16 มี.ค. 62 และวันที่1-5 เม.ย. 62 องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารต้นทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากชาเมี่ยง ชุมชนป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 07 มี.ค. 2562
1059/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12-14 มี.ค. 62 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นำเสนอผลงานวิชาการฯ) 07 มี.ค. 2562
1058/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 และวันที่ 2-3 เม.ย. 62 พื้นที่ในอำเภอแม่ริมและอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินโครงการการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายด้สนต้นทุนต่ำเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียนต่างๆ) 07 มี.ค. 2562
1057/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มี.ค. 62 ห้องอินทนนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการเครือข่ายสถานีวิทยุภาคประชาชน วัด การศึกษาด้านความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2562) 07 มี.ค. 2562
1056/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28-30 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทยสำหรับนิสิตนักศึกษาชาวต่างชาติ) 07 มี.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163] 164 [165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]