ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194] 195 [196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
450/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29 ม.ค. 62 วิสาหกิจอินทรีย์ บ้านสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 25 ม.ค. 2562
449/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ (นิเทศ) 25 ม.ค. 2562
448/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,10,23,24 ก.พ. 62 พื้นที่ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะครบวงจรด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 25 ม.ค. 2562
447/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก (อบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ/เทคโนโลยีราชมงคล) 25 ม.ค. 2562
446/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,7,13 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ม.ค. 2562
445/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,7,14,15 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ม.ค. 2562
444/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,7,19,21 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ม.ค. 2562
443/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,5,6,11 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ม.ค. 2562
442/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ม.ค. 62 และวันที่ 1,6 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ม.ค. 2562
441/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ม.ค. 62 และวันที่ 4,11,13,25,27 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 25 ม.ค. 2562
440/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ม.ค. 62 และวันที่ 11,25 ก.พ. 62 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ม.ค. 2562
439/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28,31 ม.ค. 62 และวันที่ 11,14,25,28 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ม.ค. 2562
438/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ม.ค. 62 และวันที่ 11,25 ก.พ. 62 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ม.ค. 2562
437/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ม.ค. 62 พื้นที่โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มนน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมชี้แจงการประเมินผลโครงการฯ) 25 ม.ค. 2562
436/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 25 ม.ค. 62 ห้องประชุม 902 ชั้น 9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับฟังการชี้แนวทางการดำเนินงานและร่วมให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ) 25 ม.ค. 2562
435/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ม.ค. 62 พื้นที่ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจพื้นที่และเตรียมความพร้อมการอบรมโครงการถ่ายทอดการแปรรูปขยะจากเปลือกข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 25 ม.ค. 2562
434/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ม.ค. 62 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมวิจัยในกลุ่มคณะทำงานโครงการและ Roving Team ในการถอดบทเรียนและการเขียนเรื่องเล่า/ประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการสรุปผลงานที่ได้ดำเนินการภายใต้โครงการที่ได้รับทุน) 25 ม.ค. 2562
433/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ม.ค. 62 และวันที่ 1 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ม.ค. 2562
432/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ก.พ. 62 ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง HR Transformation in digital Age และ Digital Tool for Future HR) 25 ม.ค. 2562
431/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "เทศกาลตรุษจีน" ประจำปี 2562 25 ม.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]