ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4274 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] 106 [107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2437/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,12,24,26 ก.ค. 62 และวันที่ 7,9 ส.ค. 62 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 มิ.ย. 2562
2436/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 27 มิ.ย. 62 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร (โครงการเสวนาเรื่อง 2 ปี กับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 25 มิ.ย. 2562
2435/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 62 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน เชียงใหม่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ รปศ.ปันยิ้ม สู่สังคม ส่งไออุ่นแก่ผู้ยากไร้) 25 มิ.ย. 2562
2434/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 มิ.ย. 62 ห้องประชุมเอบีน่า โรงแรมเอบีน่าเฮาท์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอยุทธศาสตร์การวิจัย บูรณาการวิจัยด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และข้อเสนอเชิงนโยบายพันธกิจสัมพันธ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น) 25 มิ.ย. 2562
2433/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ไปศึกษาต่อภายในประเทศ (น.ส.สิริกาญจน์ สง่า) 25 มิ.ย. 2562
2432/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (น.ส.ดลยา แก้วคำแสน) 25 มิ.ย. 2562
2431/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (น.ส.ทัศวรรณ ธิมาคำ) 25 มิ.ย. 2562
2430/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (นายปิติสันต์ มุกดาสกุลภิบาล) 25 มิ.ย. 2562
2427/2562 แต่งตั้งตำรวจสายตรวจดำเนินงานภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 24 มิ.ย. 2562
2426/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ก.ค. 62 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน มหิวทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประชุมวิชาการ GE Show & Share การบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปยุค Thailand 4.0) 24 มิ.ย. 2562
2425/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 ก.ค. 62 โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Integrated Course Design and Instructional Model Development) 24 มิ.ย. 2562
2424/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.ค. 62 อาคารหอประชุม NPS Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาเรื่อง ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ) 24 มิ.ย. 2562
2423/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำหน่วยงานต่าง ๆ ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2562 24 มิ.ย. 2562
2422/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 มิ.ย. 62 และวันที่ 7 ก.ค. 62 พื้นที่ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลด้านการผลิตทางเกษตรของพื้นที่ตำบลสะลวง) 24 มิ.ย. 2562
2421/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและโครงการ Smart User) 24 มิ.ย. 2562
2420/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 มิ.ย. 62 มาลาดา สเปซ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมภาควิชาภาษาเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561) 24 มิ.ย. 2562
2419/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 ก.ค. 62 ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2562) 24 มิ.ย. 2562
2418/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-29 มิ.ย. 62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์) 24 มิ.ย. 2562
2417/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัด กำแพงเพชร (เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์) 24 มิ.ย. 2562
2416/2562 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62 21 มิ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]