ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] 106 [107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1594/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 พ.ค. 62 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ (อบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ) 23 เม.ย. 2562
1593/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 27 เม.ย. - 4 พ.ค. 62 ณ เยอรมณี (อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์) 23 เม.ย. 2562
1592/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 24 - 26 เม.ย. 62 ณ ฮังการี (ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์, อ.ดร.ปวีณา) 22 เม.ย. 2562
1591/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 เม.ย. 62 วันที่ 2-4,11-12,18-20,24-26 พ.ค. 62 วันที่ 1-2,8-10,15-16,22-23,29-30 มิ.ย. 62 และวันที่ 6-7 ก.ค. 62 พื้นที่ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การกระจายตัวเชิงพื้นที่และฤดูกาลของดัชนีความสมบูรณ์พืชพรรณกับความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนในลุ่มน้ำแม่แรมด้วยการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 22 เม.ย. 2562
1590/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ SEA-Teacher Project ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 22 เม.ย. 2562
1589/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22 เม.ย. 2562
1588/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 22 เม.ย. 2562
1587/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,25,26 เม.ย. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนริมเหนือ จังหวัดเชียงใหม่) 22 เม.ย. 2562
1586/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 62 โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท เจ้าหลาว - แหลมเสด็จ จังหวัดจันทบุรี (โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2562) 22 เม.ย. 2562
1585/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 เม.ย. 62 ศาลาว่าการเมืองพัทยาและศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เก็บข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) 22 เม.ย. 2562
1584/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-28 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 22 เม.ย. 2562
1583/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 62 บ้านห้วยบง ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรฯ) 22 เม.ย. 2562
1582/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 24-28 พ.ค. 62 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (สัมมนาและงานประชุมผู้แทนสมาชิกประจำปี 2562) 22 เม.ย. 2562
1581/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 25-29 เม.ย. 62 จังหวัดสงขลา (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์) 22 เม.ย. 2562
1580/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,29 เม.ย. 62 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) 22 เม.ย. 2562
1579/2562 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-26 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา (ประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13) 22 เม.ย. 2562
1578/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 62 หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมงานจดหมายเหตุเบื้องต้น) 22 เม.ย. 2562
1577/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 เม.ย. 62 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา) 22 เม.ย. 2562
1576/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 22 เม.ย. 2562
1575/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 27-28 เม.ย. 62 (ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ) 22 เม.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]