ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4559/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ธ.ค. 62 คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริหารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย (ประชุมและเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมรายการกวีเยาวชนรุ่นใหม่) 06 ธ.ค. 2562
4558/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ธ.ค. 62 ห้องประชุม M6เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (นำเสนอรายงานความก้าวหน้าและผลงานวิจัย) 06 ธ.ค. 2562
4557/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10,13-15,21-23,27-29 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เก็บข้อมูลโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา) 06 ธ.ค. 2562
4556/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10-15 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15) 06 ธ.ค. 2562
4555/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6-7 ธ.ค. 62 ห้องมินิ เธียร์เตอร์ (Mini Theater) สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนบ้านป่าสักงาม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น) 06 ธ.ค. 2562
4554/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ธ.ค. 62 โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 06 ธ.ค. 2562
4553/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2562
4552/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการระดับชาติในหัวข้อ บทบาทภาษาและวัมนธรรมไทยในเวทีโลก และอบรมเทคนิคการสอนและการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) 06 ธ.ค. 2562
4551/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-20 ธ.ค. 62 โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย สกว.) 06 ธ.ค. 2562
4549/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 10-14 ธ.ค. 62 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว-ไทย ครั้งที่ 16) 06 ธ.ค. 2562
4548/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2562
4547/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ธ.ค. 62 โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2562
4546/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมติดตั้ง (เพิ่มเติม) 06 ธ.ค. 2562
4545/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,11 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2562
4544/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,11,12 ธ.ค. 62 และวันที่ 6,8,9,20,22,23 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2562
4543/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18 ธ.ค. 62 วันที่ 14,15 ม.ค. 63 และวันที่ 4,5 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2562
4542/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,19,24,26 ธ.ค. 62 และวันที่ 21,23 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2562
4541/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,24 ธ.ค. 62 วันที่ 7,10,28,31 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2562
4540/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 62 วันที่ 21 ม.ค. 63 และวันที่ 11 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2562
4539/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,19 ธ.ค. 62 วันที่ 21,23 ม.ค. 63 และวันที่ 11,13 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 12 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]