ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81] 82 [83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2985/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-12 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนาเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ) 26 ก.ค. 2562
2984/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-17 ส.ค. 62 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนาเรื่อง การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก) 26 ก.ค. 2562
2983/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,16,29,30 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต) 26 ก.ค. 2562
2982/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ก.ค. 62 พื้นที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำสู่การสร้างโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากต้นคราม) 26 ก.ค. 2562
2981/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 ส.ค. 62 บ้านเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การสร้างตำรับอาหารไทใหญ่ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 26 ก.ค. 2562
2980/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ส.ค. 62 โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร (เข้ารับโล่รางวัลในพิธีมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561) 26 ก.ค. 2562
2979/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสือภาพตัวอักษรภาษาอังกฤษ - ไทใหญ่ - ไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมแบบบูรณาการ) 26 ก.ค. 2562
2978/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ก.ค. 62 ศูนย์การเรียนฮอมขวัญ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 26 ก.ค. 2562
2977/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 ก.ค. 62 ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านสันทรายต้นกอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาทักษะวิชาการการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21) 25 ก.ค. 2562
2976/2562 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาลัยการจัดการ (ผศ.รัชนีกร ปัญญา) 24 ก.ค. 2562
2974/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ส.ค. 62 บริษัท เอ็กซ์เพลสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร (อบรมโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส) 25 ก.ค. 2562
2973/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวคิดขอบเขตการออกแบบและราคากลางโครงการจ้างออกแบบอเนกประสงค์ (ก่อสร้างต่อจากโครงการเดิมของอาคารอเนกประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านการโรงแรม ภาษาและการท่องเที่ยว) 25 ก.ค. 2562
2972/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ค. 62 บ้านแม่ก๊ะเปียง สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ (วิทยากรโครงการนิเวศวิทยาชาติพันธุ์กับการยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต) 25 ก.ค. 2562
2971/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างออกแบบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบ สำหรับการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง จำนวน 1 รายการ 25 ก.ค. 2562
2970/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการ LoRaWAN 101 รุ่นที่ 3) 25 ก.ค. 2562
2969/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 62 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ จังหวัดเชียงใหม่ (ทัศนศึกษาดูงานทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช) 25 ก.ค. 2562
2968/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ 25 ก.ค. 2562
2967/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ส.ค. 62 ห้องประชุม 1 สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ และนิสิตเก่า คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (นำเสนอรายงานความก้าวหน้าเพื่อรับทราบถึงผลการวิจัยและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ) 25 ก.ค. 2562
2966/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25 ก.ค. 2562
2965/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 62 ห้องประชุมสมัชชาพลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาพัฒนาร่างวาระสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่) 25 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]