ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198] 199 [200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
361/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-25 ม.ค. 62 และวันที่ 1 - 3 ก.พ. 62 พื้นที่จังหวัดพะเยา (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการการสร้างแบรนด์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มเอกลักษณ์) 21 ม.ค. 2562
360/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 ก.พ. 62 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์) 21 ม.ค. 2562
359/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่สวนครูประทุม (โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตวิชาชีพทางการบัญชี) 21 ม.ค. 2562
358/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ม.ค. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นประธานพิธีเปิดค่ายจิตอาสาครุศาสตร์สัมพันธ์ 8 ราชภัฏภาคเหนือ) 21 ม.ค. 2562
357/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไพ่คารุตะในระดับอุดมศึกษาของเขตศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาภาคเหนือ) 21 ม.ค. 2562
356/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 62 ห้องพีโอนี่ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) 21 ม.ค. 2562
355/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ม.ค. 62 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาเมี่ยงตำบลป่าแป๋ผ่านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม) 21 ม.ค. 2562
354/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ม.ค. 62 ห้องดอยหลวง โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาเรื่อง การตลาดยุค Digital tranfomation 2019) 21 ม.ค. 2562
352/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีนักศึกษาทุจริตสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ 21 ม.ค. 2562
351/2562 แต่งตั้งคณะทำงานตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เชียงใหม่เขต 1 เขต 2 เขต 3 และแม่ฮ่องสอน) 21 ม.ค. 2562
350/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อรับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี พ.ศ. 2562 21 ม.ค. 2562
349/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 21 ม.ค. 2562
347/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-27 ม.ค. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการค่ายจิตอาสาครุศาสตร์สัมพันธ์ 8 ราชภัฏภาคเหนือ) 21 ม.ค. 2562
346/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-24 ม.ค. 62 บ้านใหม่พัฒนาสันติ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเปิดกล่องชอล์ก พัฒนาชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 21 ม.ค. 2562
343/2562 แก้ไขคำสั่งเดินทางไปราชการที่ 136/2562 19 ม.ค. 2562
342/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย โครงการ SEA-Teacher Project 7th batch เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม) 20 ม.ค. 2562
341/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-16 มี.ค. 62 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร (อบรมเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 25) 19 ม.ค. 2562
340/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ม.ค. 62 หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (สัมมนาประชุมทางวิชาการพร้อมนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8) 19 ม.ค. 2562
339/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ม.ค. 62 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 19 ม.ค. 2562
338/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20-22 ม.ค. 62 บ้านป่าข้าวหลาม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชนจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ) 19 ม.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]