ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
276/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,17,18,21 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ม.ค. 2562
275/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ม.ค. 62 กองบังคับคดีล้มละลาย ชั้น 6 กรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร (นัดสืบพยานคู่พิพาทฝ่ายผู้เรียกร้อง และประชุมเจ้าหนี้พร้อมนัดตรวจคำขอรับชำระหนี้) 16 ม.ค. 2562
274/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ม.ค. 62 พื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นำอุปกรณ์ไปจัดกิจกรรมประกวดไก่แม่ฮ่องสอน) 16 ม.ค. 2562
273/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ม.ค. 62 จังหวัดเชียงใหม่ (รับครุภัณฑ์ฯ) 16 ม.ค. 2562
272/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร (อบรมเรื่อง เครื่องมือทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม) 16 ม.ค. 2562
271/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ม.ค. 62 บริษัทยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดลำพูน (เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ) 16 ม.ค. 2562
270/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8 ก.พ. 62 ห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory (CL) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 16 ม.ค. 2562
269/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร (อบรมปฐกถาพิเศษ หัวข้อ การเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาในบริบทการเปลี่ยนแปลง) 16 ม.ค. 2562
268/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-20 ม.ค. 62 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ค่ายพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 16 ม.ค. 2562
267/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ม.ค. 62 และวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 62 พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากใบตองตึง กรณีศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 16 ม.ค. 2562
266/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ม.ค. 62 แม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ของโครงการวิจัยการสร้างดัชนีชีวภาพร่วมกับดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อประเมินคุณภาพน้ำของแม่น้ำในประเทศไทย) 16 ม.ค. 2562
265/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 ม.ค. 62 ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพัฒนาพลังงานทหาร อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ การเพิ่มพูนความรู้ทักษะวิชาการและประสบการณ์นอกห้องเรียนทางเคมี) 16 ม.ค. 2562
264/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,30 ม.ค. 62 และวันที่ 6,13 ก.พ. 62 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง การอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา) 16 ม.ค. 2562
263/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ม.ค. 62 และวันที่ 24-25 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ร่วมจัดกิจกรรมแปรรูปไก่ฯ) 16 ม.ค. 2562
262/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,22,23,24,30 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ม.ค. 2562
261/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ม.ค. 62 และวันที่ 11-12 ก.พ. 62 พื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 16 ม.ค. 2562
260/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18,21,23,25 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ม.ค. 2562
259/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,21,23,24,25 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ม.ค. 2562
258/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,26 ม.ค. 62 พื้นที่ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพทางการผลิตและต้นทุนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนตำบลออนใต้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 16 ม.ค. 2562
257/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-17 ม.ค. 62 เวทีสนามเสือป่าในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว กรุงเทพมหานคร (ประกวดร้องเพลงประสานเสียงเพลงไทยรวมใจภักดิ์ งานอุ่นไอรัก รอบชิงชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) 15 ม.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198] 199 [200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]