ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 25 [26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3374/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 62 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ส.ค. 2562
3373/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 62 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ส.ค. 2562
3372/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ตเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมสภามหาวิทยาลัย จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ส.ค. 2562
3371/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 3 - 12 กันยายน 2562 ณ จีน (น.ส.กิตติรัตน์, น.ส.พัชราภรณ์ และนายชายภัทรสุรวงศ์ 23 ส.ค. 2562
3370/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ส.ค. 62 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (จัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมใบลานและการใช้ประโยชน์จากใบลานให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง เนี่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา) 23 ส.ค. 2562
3369/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ส.ค. 62 บ้านสวนรถไฟรีสอร์ท ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 23 ส.ค. 2562
3368/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. 62 ห้องประชุมหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ) 23 ส.ค. 2562
3367/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ส.ค. 62 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ และโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง (นิเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) 23 ส.ค. 2562
3366/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน (เลขที่ 0062) 23 ส.ค. 2562
3365/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ส.ค. 62 โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเครือข่าย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ) 23 ส.ค. 2562
3363/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 22-23 ส.ค. 62 (คณบดีลาป่วย) 22 ส.ค. 2562
3362/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 22 - 26 ส.ค. 62 ณ มาเลเซีย 22 ส.ค. 2562
3361/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 62 คณะศึกษาศาสตร์ มหิวทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเพื่อสะท้อนคิดและสรุปผลการดำเนินโครงการฯ และประชุมสร้างความเข้าใจการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน สำหรับครูรุ่นที่ 3 ที่บรรจุในปี พ.ศ. 2561) 22 ส.ค. 2562
3360/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 62 โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (แนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาฯ) 22 ส.ค. 2562
3359/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 ศูนย์เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการชุมชนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 22 ส.ค. 2562
3358/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24,25,26,28 ส.ค. 62 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การศึกษาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาของพืชกัญชงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขยายโอกาสในเชิงพาณิชย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่) 22 ส.ค. 2562
3357/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24,25,26,28 ส.ค. 62 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชาของชุมชนลุ่มแม่น้ำวิน) 22 ส.ค. 2562
3356/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 23-24 ส.ค. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดลำพูน) 22 ส.ค. 2562
3355/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ส.ค. 62 ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรมืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน) 22 ส.ค. 2562
3354/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ส.ค. 62 จังหวัดเชียงราย (โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มผ้า และเครื่องแต่งกายเพื่อพัฒนาสู่สากลและการสร้างแบรนด์) 22 ส.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]