ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2894/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,30,31 ก.ค. 62 วันที่ 27,28,30 ส.ค. 62 และวันที่ 3,4,6 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ก.ค. 2562
2893/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ส.ค. 62 ห้องประชุม 9A อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (ประชุมครั้งที่ 1 และร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 ไก่แจ้เกมส์) 22 ก.ค. 2562
2892/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-26 ก.ค. 62 จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา (ศึกษาดูงานในประเทศของหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก) รุ่นที่ 2) 22 ก.ค. 2562
2891/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ก.ค. 62 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดของชุมชนบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา) 22 ก.ค. 2562
2890/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 ก.ค. 62 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชาของชุมชนลุ่มแม่น้ำวิน) 22 ก.ค. 2562
2889/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 23-26 ก.ค. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา) 22 ก.ค. 2562
2888/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 ก.ค. 62 โรงแรมธารินทร์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรมมารยาทสากลสำหรับครูประถมศึกษา : มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบยุโรป สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 4) 22 ก.ค. 2562
2884/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 62 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ) 20 ก.ค. 2562
2883/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 62 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหัวเรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560) 20 ก.ค. 2562
2882/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ก.ค. 62 ห้องประชุมศิวาลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 1/2562) 20 ก.ค. 2562
2881/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 21-24 ก.ค. 62 โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (เข้าร่วมงานฯ) 20 ก.ค. 2562
2880/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ทดสอบและทดลองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยี IOT ผ่าน Line API) 20 ก.ค. 2562
2879/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 22 ก.ค. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการกรุงเทพมหานคร) 20 ก.ค. 2562
2878/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-24 ก.ค. 62 โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ประชุมฯ) 20 ก.ค. 2562
2871/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 19 ก.ค. 2562
2870/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2561) 19 ก.ค. 2562
2869/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. - 3 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1) 19 ก.ค. 2562
2868/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ค. 62 กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อหารือแผนงานวิจัยโครงการพัฒนาฐานข้อมูลและแผนวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 19 ก.ค. 2562
2867/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 62 ห้องประชุม กบง. ชั้น 2 อาคาร วช.4 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยฯ) 19 ก.ค. 2562
2866/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เข้าร่วมประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสี่ปี พ.ศ. 2562) 19 ก.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83] 84 [85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]