ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4274 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83] 84 [85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2929/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ค. 62 ทัชสตราร์ รีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายเสริมสร้างความรู้ป้องกันการทุจริต กศน. อำเภอเมืองลำพูน) 23 ก.ค. 2562
2928/2562 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 4-7 ส.ค. 62 โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยระดับชุมชนให้ทำวิจัยได้ด้วยตนเอง ปีบัญชี 2562) 23 ก.ค. 2562
2927/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 62 และวันที่ 1,2,5,8,14,15 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 23 ก.ค. 2562
2926/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-24 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (เข้าร่วมการแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ) 23 ก.ค. 2562
2925/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ก.ค. 62 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศยบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานเกี่ยวกับสื่อและเครื่องเล่นสนามส่งเสิรมปัญญา) 23 ก.ค. 2562
2924/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 62 ห้องประชุมสิริภูมิ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินและคัดเลือกผลงาน นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (Best Practice) ของจังหวัดเชียงใหม่) 23 ก.ค. 2562
2923/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1 ส.ค. 62 โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการพี่สอนน้องสู่ชุมชน) 23 ก.ค. 2562
2922/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ค. 62 ห้องประชุมชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการและกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเป็นรายพื้นที่) 23 ก.ค. 2562
2921/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ค. 62 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุ่งเทพฯ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร (สัมมนาเรื่อง การนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ) 23 ก.ค. 2562
2920/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-29 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 23 ก.ค. 2562
2919/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานเพิ่มเติม 23 ก.ค. 2562
2918/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานเพิ่มเติม 23 ก.ค. 2562
2917/2562 แต่งตั้งผู้มีสิทธิถือบัตรและกำหนดสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 23 ก.ค. 2562
2914/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ก.ค. 62 Gassan Lake City Resort ลำพูน (โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่สำหรับการสร้างบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP) 22 ก.ค. 2562
2913/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำขบวนรถกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 22 ก.ค. 2562
2912/2562 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22 ก.ค. 2562
2911/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาข่าวออนไลน์ในเชียงใหม่เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น) 22 ก.ค. 2562
2910/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (ประชุมกรรมการบริหารสมาคม) 22 ก.ค. 2562
2909/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-26 ก.ค. 62 โรงแรม ทีค พาเลชแอนด์คอนเวนชั่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายและกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเยาวชนนักพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ครั้งที่ 2/2562) 22 ก.ค. 2562
2908/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,26 ก.ค. 62 และวันที่ 2,9,16 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]