ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] 101 [102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1704/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3 พ.ค. 62 เชียงใหม่-ไนท์ซาฟารี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมบริการวิชาการในหัวข้อ เบื้องต้นในการเดินทางโดยเครื่องบิน) 01 พ.ค. 2562
1703/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 20-24 พ.ค. 62 จังหวัดภูเก็ต (โครงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการดำเนินการจัดการความรู้บัณฑิตวิทยาลัย) 01 พ.ค. 2562
1702/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตรวจรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 01 พ.ค. 2562
1701/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4-6,9,11-12 และ 18-20 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ชาเมี่ยง กาแฟ และมะแขว่นโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง) 01 พ.ค. 2562
1700/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 พ.ค. 62 ภัตตาคารตูลู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อการเรียนการสอน) 01 พ.ค. 2562
1699/2562 แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการโครงการจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสะแล่งบริเวณสวนสมุนไพร ศูนย์แม่ริม 01 พ.ค. 2562
1697/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-6 มิ.ย. 62 ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยและศูนย์การเรียนรู้เมืองพัทยาคาร์บอนต่ำ อำเภอบางละมุง และสำนักงานกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (โครงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ สถาบันการศึกษากับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน) 01 พ.ค. 2562
1696/2562 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 14 ราย 01 พ.ค. 2562
1695/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,3,13,14 พ.ค. 62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านซางและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสะลวงนอก จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุอินทรีย์ชุมชนเพื่อใช้ในการเกษตรและเชิงการค้า) 01 พ.ค. 2562
1694/2562 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 01 พ.ค. 2562
1693/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,24,27 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร) 30 เม.ย. 2562
1692/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำหน่วยงานต่าง ๆ ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 30 เม.ย. 2562
1691/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 30 เม.ย. 2562
1690/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 พ.ค. 62 FLORA CREEK CHIANG MAI อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2562) 30 เม.ย. 2562
1689/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62 ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562) 30 เม.ย. 2562
1688/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-25 พ.ค. 62 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานวิจัย) 30 เม.ย. 2562
1687/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-4 พ.ค. 62 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 30 เม.ย. 2562
1686/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1-4 พ.ค. 62 จังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานคร (โครงการเพิ่มพูนทักษะทางการออกแบบสถาปัตยกรรมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมแห่งศตวรรษที่ 21) 30 เม.ย. 2562
1685/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-14 พ.ค. 62 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเข้าค่ายจิตอาสาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 30 เม.ย. 2562
1684/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้งเพื่อใช้สำหรับประกอบอาคารของสำนักทะเบียนและประมวลผล (ครั้งที่ 2) 30 เม.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]