ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] 101 [102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2555/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.ค. 62 บ้านห้วยอีค่าง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมและดำเนินโครงการ การจัดการความรู้และพัฒนาผืนผ้าบนฐานภูมิปัญญาผ้าฝ้ายมัดย้อมและผ้าทอมือบ้านห้วยอีค่าง) 30 มิ.ย. 2562
2554/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-15 ก.ค. 62 บ้านแม่ทะลุ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ลงพื้นที่จัดกิจกรรมและดำเนินโครงการ การจัดการความรู้และพัฒนาผืนผ้าบนฐานภูมิปัญญาผ้าทอมือบ้านแม่ทะลุ) 30 มิ.ย. 2562
2553/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 ก.ค. 62 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย (โครงการความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อโครงการพระราชดำริ) 30 มิ.ย. 2562
2552/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย. 62 ห้องประชุม น.พ. พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นนักพูดในกิจกรรม Think Big Drive Chang) 30 มิ.ย. 2562
2551/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ก.ค. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้เป็นแหล่งบริการความรู้แก่ชุมชนโดยรอบ) 30 มิ.ย. 2562
2550/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1,3 ก.ค. 62 พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 30 มิ.ย. 2562
2549/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 62 เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ และโรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 30 มิ.ย. 2562
2548/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ก.ค. 62 พื้นที่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 มิ.ย. 2562
2547/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 ก.ค. 62 The Amari Pattaya Hotel in Chonburi จังหวัดชลบุรี (นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายฯ) 30 มิ.ย. 2562
2546/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,9-10,16-17,23-24,30-31 ก.ค. 62 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 30 มิ.ย. 2562
2545/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,12,19 ก.ค. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง นวัตกรรมการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มแม่บ้านตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 30 มิ.ย. 2562
2543/2562 แก้ไขคำสั่ง ที่ 2457/62 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบปฏิบัติการสอนเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 28 มิ.ย. 2562
2542/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย. 62 และวันที่ 1,8,11,12,18,22,25,26 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 28 มิ.ย. 2562
2541/2562 มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4-9 ก.ค. 62 (อธิการบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ) 28 มิ.ย. 2562
2540/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-13 ก.ค. 62 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562) 28 มิ.ย. 2562
2539/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ก.ค. 62 ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะสำหรับอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี) 28 มิ.ย. 2562
2538/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.ค. 62 ห้องลานนาบอลรูม โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาเรื่อง โลกเปลี่ยนหมู่เฮาปรับ รุกรับให้ทัน) 28 มิ.ย. 2562
2537/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2,8-9,15-16,22 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์และประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่) 28 มิ.ย. 2562
2536/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-30 ส.ค. 62 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนาเรื่อง Digital HR Forum) 28 มิ.ย. 2562
2535/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย. 62 สถานีวิทยุศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรดำเนินรายการตามตะวัน ช่วงสุขอย่างไทย) 28 มิ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]