ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2501/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย. 62 บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเรื่อง ทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงานและการทำงานแบบทีม) 27 มิ.ย. 2562
2500/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำปาง (โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การพัฒนาลวดลายบนเซรามิกเพื่อตอบโจทย์การตลาดสินค้า OTOP สู่สากล) 27 มิ.ย. 2562
2499/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.ค. 62 อาคารหอประชุม NPS Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาเรื่อง ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ) 27 มิ.ย. 2562
2498/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (ร่วมเสวนาพิเศษเรื่อง การเมืองไทยภาคใต้รัฐธรรมนูญ 2560 เดินหน้าหรือถอยหลัง) 27 มิ.ย. 2562
2496/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 มิ.ย. 62 วันที่ 24 ก.ค. 62 และวันที่ 14 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 มิ.ย. 2562
2495/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 มิ.ย. 62 วันที่ 24 ก.ค. 62 และวันที่ 14 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 มิ.ย. 2562
2494/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,27 มิ.ย. 62 และวันที่ 3,5 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 มิ.ย. 2562
2493/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 ก.ค. 62 บ้านแม่ใจใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการสร้างสำนึกร่วมแห่งความเป็นชุมชนของเด็กและเยาวชน) 26 มิ.ย. 2562
2492/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 14-16 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ส.ค.ศ.ท.) 26 มิ.ย. 2562
2491/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติเฉพาะ) เพื่อสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 26 มิ.ย. 2562
2490/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 มิ.ย. 62 สถานีทดลองเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และเกษตรกรในพื้นที่สถานีทดลองเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่) 26 มิ.ย. 2562
2489/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ค. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสิรฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประเด็นปัญหา อุปสรรคต่างๆ และเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน TCAS62 และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน TCAS63) 26 มิ.ย. 2562
2488/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 62 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร (เข้าหารือการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับคุณนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) 26 มิ.ย. 2562
2487/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 มิ.ย. 62 พื้นที่ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการสร้างแหล่งเรียนรู้วัดป่าตุ้มดอนผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวตามแนวคิด GLAM) 26 มิ.ย. 2562
2486/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 ก.ค. 62 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 905 บ้านจอปร่าคี อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ ติดตามผลการอบรมฯ) 26 มิ.ย. 2562
2485/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ก.ค. 62 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารชีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน) 26 มิ.ย. 2562
2484/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20,21,23,27,28,29,30 ก.ค. 62 และวันที่ 3,4,6 ส.ค. 62 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์พืชด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายและการติดตามผลการเจิรญเติบโตของพืชด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ) 26 มิ.ย. 2562
2483/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29,30 มิ.ย. 62 และวันที่ 2,6,7,9,13,14,16,17 ก.ค. 62 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเสมือน) 26 มิ.ย. 2562
2482/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 มิ.ย. 62 และวันที่ 8 ก.ค. 62 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์การตัดสินการประกวดโครงงานและเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาปี 2562 ระดับภาคเหนือตอนบน) 26 มิ.ย. 2562
2481/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 มิ.ย. 62 วันที่ 6-7,13-15 ก.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านชีวภาพ (Biochar) โดยส่งเสริมให้เป็นวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ของตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดปัญหาความยากจนและมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) 26 มิ.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] 101 [102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]