ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1193/2562 มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 15 มี.ค. 62 (อธิการบดีเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงราย) 14 มี.ค. 2562
1192/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 2562
1191/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-21 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา) 14 มี.ค. 2562
1190/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสิรฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ประชุมหารือและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS62) 14 มี.ค. 2562
1189/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-19 ,20-22 มี.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในยุคดิจิทัล ครั้งที่ 2) 14 มี.ค. 2562
1188/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับประกอบอาคารของสำนักทะเบียนและประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มี.ค. 2562
1187/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 15 มี.ค. 62 (ผู้อำนวยการลากิจส่วนตัว) 14 มี.ค. 2562
1186/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 เม.ย. 62 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ2562 รุ่นที่ 6) 14 มี.ค. 2562
1185/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ดำเนินการศึกษา ตรวจสอบ สำรวจ โครงข่าย Network ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อทุกอาคารภายในวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 14 มี.ค. 2562
1184/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มี.ค. 62 โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย (เป็นวิทยากรฯ) 14 มี.ค. 2562
1183/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-29 เม.ย. 62 กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Python Programming for Data Science with Google Co-Lab) 14 มี.ค. 2562
1182/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-23 มี.ค. 62 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 9) 14 มี.ค. 2562
1181/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 1-6 เม.ย. 62 ประเทศญี่ปุ่น (เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง บ้าน/อาคารอัจฉริยะเพื่อพัฒนาสู่ชุมชนอัจฉริยะ) 14 มี.ค. 2562
1180/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 มี.ค. 62 พื้นที่ตำบลกึ้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกระดาษสามูลช้าง) 14 มี.ค. 2562
1178/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณาการให้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอลล์) ภายในศูนย์อาหารคณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 ร้าน 13 มี.ค. 2562
1177/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 13 มี.ค. 2562
1176/2562 แต่งตั้งกรรมการสภานักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 13 มี.ค. 2562
1175/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 มี.ค. 62 ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 และประชุมสรุปบทเรียนและประสบการณ์การหนุนเสริมทางวิชาการโครงการ CCR โดย Roving Team) 13 มี.ค. 2562
1174/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 24-26 เม.ย. 62 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการฯ) 13 มี.ค. 2562
1173/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 15-20 มี.ค. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงราย) 13 มี.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158] 159 [160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]