ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158] 159 [160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1270/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-26 เม.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์พืชด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายและการติดตามผลการเจริญเติบโตของพืชด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ) 22 มี.ค. 2562
1269/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-29 มี.ค. 62 ประเทศมาเลเซีย (ประชุมประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ 5 และประชุมทบทวนประเมินผลการดำเนินโครงการและแนวทางการดำเนินโครงการในรุ่นต่อไปของโครงการ SEA-Teacher Project) 22 มี.ค. 2562
1268/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 สมาคมพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กรุงเทพมหานคร (ประชุมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ฯ) 22 มี.ค. 2562
1267/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 เม.ย. 62 หอวิมาลย์คอฟฟี่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 22 มี.ค. 2562
1266/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25-28 มี.ค. 62 (คณบดีเดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรี) 22 มี.ค. 2562
1265/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 28-29 มี.ค. 62 ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา) 22 มี.ค. 2562
1264/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 มี.ค. 62 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร (ติดต่อราชการกับรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย ) 22 มี.ค. 2562
1263/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-30 มี.ค. 62 ฝ่ายวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และโรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร(ประชุมสมาชิก กสจ. ประจำปี 2561 และศึกษาดูงานในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 22 มี.ค. 2562
1262/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-27,28-29 และ 24-29 มี.ค. 62 จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร และนครจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โครงการทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม) 22 มี.ค. 2562
1258/2562 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 มี.ค. 2562
1257/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลขายวัสดุประกอบอาคารโรงอาหารมหาวิทยาลัย จำนวน 1 หลัง พร้อมรื้อถอนโครงสร้างทั้งหมด 21 มี.ค. 2562
1256/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 24-28 มี.ค. 62 บ้านหินทรายรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 21 มี.ค. 2562
1255/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานบริหารกระบวนการติดตามและประเมินผลการวิจัยและการบริการวิชาการ 21 มี.ค. 2562
1254/2562 ให้บคุลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 25 - 29 มี.ค. 62 ณ มาเลเซีย (ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนท์) 21 มี.ค. 2562
1253/2562 ให้บคุลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 26 - 30 มี.ค. 62 ณ เวียดนาม (น.ส.ลวัณรัตน์ บูทะ) 21 มี.ค. 2562
1252/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 มี.ค. 62 โรงแรมพิมานอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ประชุมและเป็นวิทยากรฯ) 21 มี.ค. 2562
1251/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-26 มี.ค. 62 กลุ่มชุมชนผู้สูงอายุและกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนตำบลสะลวงและตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประเมินสิ่งคุกคามทางสุขภาพกับปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายของผู้สุงอายุในชุมชนสะลวงขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 21 มี.ค. 2562
1250/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 มี.ค. 62 ห้อง 301 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมฯ) 21 มี.ค. 2562
1248/2562 แต่งตั้งตำรวจสายตรวจดำเนินงานภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ภาคฤดูร้อน/2561 20 มี.ค. 2562
1247/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22,27,30-31 มี.ค. 62 พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 20 มี.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]