ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4274 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158] 159 [160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1255/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานบริหารกระบวนการติดตามและประเมินผลการวิจัยและการบริการวิชาการ 21 มี.ค. 2562
1254/2562 ให้บคุลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 25 - 29 มี.ค. 62 ณ มาเลเซีย (ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนท์) 21 มี.ค. 2562
1253/2562 ให้บคุลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 26 - 30 มี.ค. 62 ณ เวียดนาม (น.ส.ลวัณรัตน์ บูทะ) 21 มี.ค. 2562
1252/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 มี.ค. 62 โรงแรมพิมานอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ประชุมและเป็นวิทยากรฯ) 21 มี.ค. 2562
1251/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-26 มี.ค. 62 กลุ่มชุมชนผู้สูงอายุและกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนตำบลสะลวงและตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประเมินสิ่งคุกคามทางสุขภาพกับปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายของผู้สุงอายุในชุมชนสะลวงขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 21 มี.ค. 2562
1250/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 มี.ค. 62 ห้อง 301 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมฯ) 21 มี.ค. 2562
1248/2562 แต่งตั้งตำรวจสายตรวจดำเนินงานภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ภาคฤดูร้อน/2561 20 มี.ค. 2562
1247/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22,27,30-31 มี.ค. 62 พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 20 มี.ค. 2562
1246/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 มี.ค. 62 ห้องประชุมระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพรเกียรติ จังหวัดสกลนคร (สัมมนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562) 20 มี.ค. 2562
1245/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 มี.ค. 62 ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8) 20 มี.ค. 2562
1244/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 62 พื้นที่จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเพื่อการพัฒนาครูการศึกษาพิเศษด้านการเขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญฯ) 20 มี.ค. 2562
1243/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 62 ร้านหนังสือบุ๊ครีพับลิก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 20 มี.ค. 2562
1242/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 62 ตึก HB6 ชั้น 1 ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ) 20 มี.ค. 2562
1241/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 มี.ค. 62 อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างระบบบูรณาการเพื่อการพัฒนานักศึกษา) 20 มี.ค. 2562
1240/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มี.ค. 62 ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองแก่พะเยา) 20 มี.ค. 2562
1239/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มี.ค. 62 ห้องภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง) 20 มี.ค. 2562
1238/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-11 เม.ย. 62 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนางานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562) 20 มี.ค. 2562
1237/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 เม.ย. 62 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา) 20 มี.ค. 2562
1236/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-24 มี.ค. 62 โรงแรมวารีรักษ์ จังหวัดกระบี่ (ประชุมนานาชาติฯ) 20 มี.ค. 2562
1235/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20-21 มี.ค. 62 วัดป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจและจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณ ครั้งที่ 2) 20 มี.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]