ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3171/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 ส.ค. 62 จังหวัดน่าน (วิจัยโครงการการพัฒนาฐานข้อมูลป่าชุมชนและป่าฟื้นฟูจังหวัดน่านเพื่อวิเคราะห์พื้นที่การคงอยู่และสูญหาย) 09 ส.ค. 2562
3170/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 62 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ส.ค. 2562
3169/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,19,20,26,27 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 09 ส.ค. 2562
3168/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 62 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากร) 09 ส.ค. 2562
3166/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 ส.ค. 62 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23) 09 ส.ค. 2562
3165/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,17 ส.ค. 62 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พืช ผัก สมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การผลิตภัณฑ์และการพัฒนาลำไยอินทรีย์อบแห้งแบบปั๊มความร้อนเพื่อการส่งออกที่มีคุณภาพ) 09 ส.ค. 2562
3164/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10,11,12,14,17,18,21 ส.ค. 62 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยโครงการการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของพืชกัญชงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขยายโอกาสในเชิงพาณิชย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่) 09 ส.ค. 2562
3163/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10,11,12,14,17,18,21 ส.ค. 62 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการปลูกและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้สัก) 09 ส.ค. 2562
3159/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9 ส.ค. 62 ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง โรงเรียนบ้านสันปง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการนวัตกรรมการสื่อสารสู่ชุมชน ภายใต้แผนงาน สื่อสาร สร้างสรรค์ รู้ทันสื่อ ในหัวข้อ รู้ซื้อ รู้ขาย รู้ทันสื่อออนไลน์) 08 ส.ค. 2562
3158/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 8 ส.ค. 62 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร (ประชุมเตรียมงานสำหรับโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค) 08 ส.ค. 2562
3157/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ส.ค. 62 คำแสน @ คุ้มพญารีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดการความรู้หัวข้อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน) 08 ส.ค. 2562
3156/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8 ส.ค. 62 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2562) 08 ส.ค. 2562
3155/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ส.ค. 62 ห้องโสตฯ อาคาร 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น) 08 ส.ค. 2562
3154/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ส.ค. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว ตำบลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาสันติและโรงเรียนบ้านแม่ลางิ้ว) 08 ส.ค. 2562
3153/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8-9 ส.ค. 62 บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดอบรมแนวทางการจัดทำฉลากคาร์บอนสำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ตลอดจนแนวทางการลดใช้ทรัพยากรและพลังงานของกระบวนการ) 08 ส.ค. 2562
3152/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ส.ค. 62 ลานกิจกรรมอาคาร 7-8 และห้องศูนย์การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส) 08 ส.ค. 2562
3151/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10 ส.ค. 62 พื้นที่หมู่บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการฯ) 08 ส.ค. 2562
3150/2562 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 08 ส.ค. 2562
3149/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 08 ส.ค. 2562
3148/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ส.ค. 62 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 08 ส.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70] 71 [72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]