ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96] 97 [98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2640/2562 "ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ก.ค. 62 โรงแรมราชพฤกษ์ 2007 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาสันติและโรงเรียนบ้านแม่ลางิ้ว” ) " 04 ก.ค. 2562
2639/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ก.ค. 62 ห้องประชุมบัวตอง โบทานิก รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการอภิปรายให้ข้อเสนอแนะการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย) 04 ก.ค. 2562
2639/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ก.ค. 62 ห้องประชุมบัวตอง โบทานิก รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการอภิปรายให้ข้อเสนอแนะการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย) 04 ก.ค. 2562
2638/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง องค์ประกอบเครื่องมือทางการตลาดและแนวทางการพัฒนาสินค้าชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) 04 ก.ค. 2562
2637/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ก.ค. 62 และวันที่ 20-21 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อการขยายโอกาสในเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยงในจังหวัดเชียงใหม่) 04 ก.ค. 2562
2636/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,8,14,15,21,22 ก.ค. 62 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารธุรกิจชุมชนตำบลออนใต้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 04 ก.ค. 2562
2635/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,11,12,18,19,24,25,26,31 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ก.ค. 2562
2634/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 03 ก.ค. 2562
2633/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางในการจัดจ้างออกแบบอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง จำนวน 1 รายการ 03 ก.ค. 2562
2632/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6-7 ก.ค. 62 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยดีหมี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเชื่อมสัมพันธ์จิตอาสาพัฒนาหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยดีหมี) 03 ก.ค. 2562
2631/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ก.ค. 62 ชั้น 1 อาคาร วช. 1 กรุงเทพมหานคร (กำหนดจัดกิจกรรม Open House เปิดบ้าน วช. 5G Change for the future) 03 ก.ค. 2562
2630/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9 ก.ค. 62 โรงเรียนวัดนันทาราม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการคณิตศาสตร์) 03 ก.ค. 2562
2629/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.ค. 62 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมความรู้ภาษาจีนสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา) 03 ก.ค. 2562
2628/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 62 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์) 03 ก.ค. 2562
2627/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 ก.ค. 62 คณะศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (โครงการประชุมนานาชาติองค์กรดนตรีโลก ICTM) 03 ก.ค. 2562
2626/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-14 ก.ค. 62 และวันที่ 20-21 ก.ค. 62 กลุ่มรักมอญหนองดู่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น: การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและยั่งยืนบนฐานอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) 03 ก.ค. 2562
2625/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ก.ค. 62 ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 03 ก.ค. 2562
2624/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 4-9 ก.ค. 62 (คณบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ) 03 ก.ค. 2562
2623/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ก.ค. 62 หมู่ 2 บ้านเหล่าป่วย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนเพื่อใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร) 03 ก.ค. 2562
2622/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11,12-13,18-20,26-29 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย) 03 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]