ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4284 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199] 200 [201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
330/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 62 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีดอยอินทนนท์ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน จังหวัดเชียงใหม่ (ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพนอกสถานที่) 18 ม.ค. 2562
329/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ม.ค. 62 และวันที่ 13,27 ก.พ. 62 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ม.ค. 2562
328/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 22-23 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ประชุมแลกเปลี่ยนคณะทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อสร้างโครงข่ายความร่วมมือการทำงานทางด้านงานวิจัยและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและอื่นๆ) 18 ม.ค. 2562
327/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-17 ก.พ. 62 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ) 18 ม.ค. 2562
326/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-25 ม.ค. 62 เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ (โครงการกิจกรรมเครือข่ายนักศึกษา 9 สถาบันภาคเหนือ) 18 ม.ค. 2562
325/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5-6 ก.พ. 62 ดอยค้ำฟ้า เขตอุทยานแห่งชาติผาแดง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ฝึกปฏิบัติการภาคสนามฯ) 18 ม.ค. 2562
324/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ม.ค. 62 และวันที่ 22 ก.พ. 62 โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ม.ค. 2562
323/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-20 ม.ค. 62 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (โครงการจิตอาสาร่วมป้องกันไฟป่าโดยการทำแนวกันไฟ ประจำปีการศึกษา 2561) 18 ม.ค. 2562
322/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1-5 ก.พ. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวเชิงลึกในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่) 18 ม.ค. 2562
321/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-30 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (ประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 18) 18 ม.ค. 2562
320/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ม.ค. 62 บ้านโป่งสมิ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 18 ม.ค. 2562
319/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28-31 ม.ค. 62 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานครและโรงเรียนดาราสุมทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ทัศนศึกษา) 18 ม.ค. 2562
318/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-23 และ 27-31 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 18 ม.ค. 2562
317/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 18 ม.ค. 2562
316/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-23 ม.ค. 62 และวันที่ 21-22 ม.ค. 62 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมุใน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมสนองงานด้านการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 18 ม.ค. 2562
315/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 และ 25-28 ม.ค. 62 จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร (วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาผู้ให้บริการช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษาโดยวิธีการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองและการจัดการความรู้) 18 ม.ค. 2562
314/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 62 ห้องประชุมสาขาวิชาพันธุศาสตร์ (1102) อาคารเสาวรัจนิตยะวรรธนะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 18 ม.ค. 2562
313/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.พ. 62 ห้องประชุมสาขาวิชาพันธุศาสตร์ (1102) อาคารเสาวรัจนิตยะวรรธนะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 18 ม.ค. 2562
312/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ม.ค. 2562
311/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ม.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]