ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199] 200 [201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
323/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-20 ม.ค. 62 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (โครงการจิตอาสาร่วมป้องกันไฟป่าโดยการทำแนวกันไฟ ประจำปีการศึกษา 2561) 18 ม.ค. 2562
322/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1-5 ก.พ. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวเชิงลึกในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่) 18 ม.ค. 2562
321/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-30 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (ประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 18) 18 ม.ค. 2562
320/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ม.ค. 62 บ้านโป่งสมิ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 18 ม.ค. 2562
319/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28-31 ม.ค. 62 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานครและโรงเรียนดาราสุมทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ทัศนศึกษา) 18 ม.ค. 2562
318/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-23 และ 27-31 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 18 ม.ค. 2562
317/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 18 ม.ค. 2562
316/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-23 ม.ค. 62 และวันที่ 21-22 ม.ค. 62 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมุใน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมสนองงานด้านการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 18 ม.ค. 2562
315/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 และ 25-28 ม.ค. 62 จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร (วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาผู้ให้บริการช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษาโดยวิธีการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองและการจัดการความรู้) 18 ม.ค. 2562
314/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 62 ห้องประชุมสาขาวิชาพันธุศาสตร์ (1102) อาคารเสาวรัจนิตยะวรรธนะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 18 ม.ค. 2562
313/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.พ. 62 ห้องประชุมสาขาวิชาพันธุศาสตร์ (1102) อาคารเสาวรัจนิตยะวรรธนะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 18 ม.ค. 2562
312/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ม.ค. 2562
311/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ม.ค. 2562
308/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ม.ค. 62 Miracle Grand Convention Hotel กรุงเทพมหานคร (ปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการเปิดสอนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน) 18 ม.ค. 2562
307/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 พื้นที่ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 18 ม.ค. 2562
306/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21-22 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาและประวัติการสาธารณสุขชองประเทศไทยในเขตภาคเหนือ) 18 ม.ค. 2562
305/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,20-25 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 18 ม.ค. 2562
304/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26-27 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ) 18 ม.ค. 2562
303/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15,22 ก.พ. 62 พื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่กิจกรรมเสริมทักษะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน) 18 ม.ค. 2562
302/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. - 6 ก.พ. 62 พื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ระบบเครือข่ายผู้ใช้น้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) 18 ม.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]