ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] 35 [36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4076/2562 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 26-27 ต.ค. 62 และวันที่ 2-3 พ.ย. 62 (เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562) 25 ต.ค. 2562
4075/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 ต.ค. 62 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สป.อว. ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 25 ต.ค. 2562
4074/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ต.ค. 62 ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 25 ต.ค. 2562
4073/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ต.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประเมินผลกระทบจากแผนการพัฒนาสนามบินเชียงใหม่:ด้านเศรษฐกิจและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม) 25 ต.ค. 2562
4072/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ต.ค. 62 ประเสริฐฟาร์มเห็ด ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น) 25 ต.ค. 2562
4071/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ต.ค. 62 ฌาปนสถานวัดโสภณาราม ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (เป็นพิธีฌาปนกิจศพมารดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว) 25 ต.ค. 2562
4070/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Desing Thinking as a Teaching Approach) 25 ต.ค. 2562
4069/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 62 หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ และการประชุมวิชาการเรื่อง การเรียนรู้และการพัฒนาห้องสมุดสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0) 25 ต.ค. 2562
4068/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ต.ค. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา) กรุงเทพมหานคร (ประชุมหารือเรื่อง การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ) 25 ต.ค. 2562
4067/2562 คณะกรรมการพิจารณาการขอสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา (เพิ่มเติม) 25 ต.ค. 2562
4066/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ต.ค. 62 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร และโรงแรม The Berkeley Hotel, Pratunam กรุงเทพมหานคร (ประชุมรับฟังนโยบายและแสดงความเห็นในประเด็นนโยบายการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปการอุดมศึกษาและติดต่อประสานงานจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 25 ต.ค. 2562
4062/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (การบรรยายหัวข้อ นานาภาษาไทในประเทศจีนตอนใต้) 24 ต.ค. 2562
4061/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ต.ค. 62 วัดโสภณาราม ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมมารดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว) 24 ต.ค. 2562
4060/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 24 ต.ค. 2562
4060/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 24 ต.ค. 2562
4060/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 24 ต.ค. 2562
4059/2562 ให้บุคลการเดินทางไปราชการ 28-30 ต.ค. 62 กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 24 ต.ค. 2562
4055/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-24 ต.ค. 62 สนามทดสอบรถยนต์โตโยต้า กรุงเทพฯ (โครงการ Campus Challenge 2019) 22 ต.ค. 2562
4054/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ต.ค. 62 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ (งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ) 22 ต.ค. 2562
4053/2562 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานในคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน (เพิ่มเติม) 22 ต.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]