ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186] 187 [188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
628/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5 ก.พ. 62 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (ศึกษาแนะแนวอาชีพชุมชนโดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมล้านนาฯ) 05 ก.พ. 2562
627/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.พ. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา) 05 ก.พ. 2562
625/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-11,15-18,22-25 ก.พ. 62 พื้นที่จังหวัดลำปาง จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดขอนแก่น (วิจัย) 05 ก.พ. 2562
624/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 05 ก.พ. 2562
623/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 ก.พ. 62 โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา (สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายและสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ) 05 ก.พ. 2562
622/2562 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยนานาชาติ 05 ก.พ. 2562
621/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,14,15,18,22,25,26,27 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.พ. 2562
620/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,26,27 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.พ. 2562
619/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,13,18 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.พ. 2562
618/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,20 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 05 ก.พ. 2562
617/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.พ. 62 โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.พ. 2562
616/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,12,13,27 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.พ. 2562
615/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,13,14 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.พ. 2562
614/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ก.พ. 62 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ประชุมฯ) 05 ก.พ. 2562
613/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 13-18 ก.พ. 62 สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (สร้างความมั่นใจและความอบอุ่นใจให้แก่นักศึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน) 05 ก.พ. 2562
612/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-9 ก.พ. 62 กรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 05 ก.พ. 2562
611/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 506 ชุด พร้อมแยกชิ้นส่วนและเจาะทำลายคอมเพรสเซอร์ 05 ก.พ. 2562
610/2562 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 05 ก.พ. 2562
607/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 5-8 ก.พ. 62 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (จัดกิจกรรมปอยประเพณีฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย) 04 ก.พ. 2562
606/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง (นิเทศ) 04 ก.พ. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]