ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
616/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,12,13,27 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.พ. 2562
615/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,13,14 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.พ. 2562
614/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ก.พ. 62 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ประชุมฯ) 05 ก.พ. 2562
613/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 13-18 ก.พ. 62 สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (สร้างความมั่นใจและความอบอุ่นใจให้แก่นักศึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน) 05 ก.พ. 2562
612/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-9 ก.พ. 62 กรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 05 ก.พ. 2562
611/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 506 ชุด พร้อมแยกชิ้นส่วนและเจาะทำลายคอมเพรสเซอร์ 05 ก.พ. 2562
610/2562 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 05 ก.พ. 2562
607/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 5-8 ก.พ. 62 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (จัดกิจกรรมปอยประเพณีฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย) 04 ก.พ. 2562
606/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง (นิเทศ) 04 ก.พ. 2562
605/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.พ. 62 พื้นที่ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเชิงปฏิบัติการและลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นชาเมี่ยง) 04 ก.พ. 2562
604/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 มี.ค. 62 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น (อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่) 04 ก.พ. 2562
603/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.พ. 62 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นฯ) 04 ก.พ. 2562
602/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8-9 ก.พ. 62 วัดเจดีย์หลวง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ร่วมงานมหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน : ปาเจียงแสนปิ๊กบ้าน) 04 ก.พ. 2562
600/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-15 ก.พ. 62 ห้องทิวลิป โรงแรมดิ เอ็มเพรส จังหวัดน่าน (จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแรงจูงใจ และความรู้ความเข้าใจในการส่งออกโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการ OTOP กับนักธุรกิจชาวจีน) 04 ก.พ. 2562
599/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.พ. 62 ห้องฝูเป่า โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการจัดการความรู้หัวข้อการผลิตผลงานวิชาการด้านภาษาและจิตวิทยาการให้คำปรึกษา) 04 ก.พ. 2562
598/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-20 มี.ค. 62 จังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย ลพบุรี พระนครศรีอยุทธยา กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก ลำพูน (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 04 ก.พ. 2562
597/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ก.พ. 62 โรงแรมชิโนเฮาส์ จังหวัดภูเก็ต (เป็นวิทยากรฯ) 04 ก.พ. 2562
596/2562 เพิ่มเติมนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 04 ก.พ. 2562
595/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ก.พ. 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดอบรมให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์) 04 ก.พ. 2562
594/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2561 (เพิ่มเติม) 04 ก.พ. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183] 184 [185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]