ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183] 184 [185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
692/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 62 สถานีวิทยุศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนยีทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรดำเนินรายการตามตะวัน) 08 ก.พ. 2562
691/2562 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 08 ก.พ. 2562
690/2562 แต่งตั้งกรรมการสอบสวนวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 08 ก.พ. 2562
689/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9-10 ก.พ. 62 ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม และการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวท้องถิ่น ณ หมู่บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 08 ก.พ. 2562
688/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ก.พ. 62 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างองค์ความรู้แบบออนโทโลยี) 08 ก.พ. 2562
687/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.พ. 62 วัดป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเอกสารโบราณ) 08 ก.พ. 2562
686/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ก.พ. 2562
685/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 ก.พ. 62 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 08 ก.พ. 2562
684/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.พ. 62 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (ประชุมการดำเนินโครงการ งำเมืองมินิมาราธอน ครั้งที่ 1) 08 ก.พ. 2562
683/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-22,25 ก.พ. - 1 มี.ค. 62 จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล (เป็นวิทยากรฯ) 08 ก.พ. 2562
682/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-11 ก.พ. 62 ห้องสมุด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 08 ก.พ. 2562
681/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,15,21,22,28 ก.พ. 62 และวันที่ 1,7,8 มี.ค. 62 ถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 08 ก.พ. 2562
680/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล "โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 08 ก.พ. 2562
679/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.พ. 62 ห้องประชุม สค.205 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรฯ) 08 ก.พ. 2562
677/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10,16-17 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน) 08 ก.พ. 2562
676/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-11 ก.พ. 62 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น (DD MALL) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019 รอบชิงชนะเลิศ) 08 ก.พ. 2562
674/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ยืมอุปกรณ์และรถจากมหาวิทยาลัย) 07 ก.พ. 2562
673/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.พ. 62 เวทีกลางงานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นกรรมการตัดสินการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ในงานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 07 ก.พ. 2562
672/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.พ. 62 สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรุงเทพมหานคร (ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง เพื่อเตรียมการรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562) 07 ก.พ. 2562
671/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10,12-16,23-25 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย) 07 ก.พ. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]