ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1982/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 มิ.ย. 62 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร (อบรมโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 9) 23 พ.ค. 2562
1981/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบคุณลักษณะความเป็นครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 23 พ.ค. 2562
1980/2562 ให้บุคลากรสายวิชาการย้ายสังกัด 23 พ.ค. 2562
1978/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 21-24 พ.ค. 62 สาธารณรัฐเกาหลี (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ) 22 พ.ค. 2562
1976/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ค. 62 โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ประชุมสรุปผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ด้านการปฏิบัติงาน) 22 พ.ค. 2562
1975/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 พ.ค. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 22 พ.ค. 2562
1974/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 มิ.ย. 62 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก (เป็นวิทยากรฯ) 22 พ.ค. 2562
1973/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 พ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รวบรวมพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมือง) 22 พ.ค. 2562
1972/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 พ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดน่าน (วิจัยเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลป่าชุมชนและป่าฟื้นฟูจังหวัดน่านเพื่อวิเคราะห์พื้นที่การคงอยู่และสูญหาย) 22 พ.ค. 2562
1971/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-16,11-15 มิ.ย. 62 โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต (ประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8) 22 พ.ค. 2562
1970/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-26 พ.ค. 62 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาในระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1) 22 พ.ค. 2562
1969/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 22 พ.ค. 2562
1968/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 พ.ค. 62 บริษัทฟ้าขวัญทิพย์ จำกัด อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และบริษัทซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี (เป็นวิทยากรฯ) 22 พ.ค. 2562
1967/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-28 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมประชุมฯ) 22 พ.ค. 2562
1966/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 พ.ค. 62 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 22 พ.ค. 2562
1965/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-29 พ.ค. 62 เขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอสันป่าตอง อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการความศรัทธาของชาวบ้านต่อโครงการพระราชดำริ) 22 พ.ค. 2562
1964/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-24 มิ.ย. 62 โรงแรมเอเชีย ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร Advance ด้าน Financial and Compliance) 22 พ.ค. 2562
1963/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 พ.ค. 62 ตึก HB7 ห้องประชุม 7210 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 22 พ.ค. 2562
1962/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,24,31 พ.ค. 62 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักท่องเที่ยวตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 22 พ.ค. 2562
1961/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 พ.ค. 62 ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมนำเสนอมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตในการประชุมคณะอนุกรรมการการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา) 22 พ.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124] 125 [126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]