ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
300/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ม.ค. 62 และวันที่ 5 ก.พ. 62 พื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น : หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา) 18 ม.ค. 2562
299/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20-21 ม.ค. 62 พื้นที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่) 18 ม.ค. 2562
298/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 62 และวันที่ 13,20,27 ก.พ. 62 พื้นที่ในอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่องการบูรณาการภูมิปัญญา หลักสูตรสู่การปฏิบัติ) 18 ม.ค. 2562
297/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 18 ม.ค. 2562
295/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 17 ม.ค. 62 ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจสถานที่และเตรียมการโครงการพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่) 17 ม.ค. 2562
292/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งสอบข้อเขียน (ภาค ข) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 17 ม.ค. 2562
290/2562 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวสายสนันสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 ม.ค. 2562
289/2562 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 4621/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่3) 17 ม.ค. 2562
288/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการค่ายอาสาปันน้ำใจให้รอยยิ้มสู่น้องบนดอยประจำปี 2562) 17 ม.ค. 2562
287/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 ม.ค. 62 ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมพิจารณาผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3) 17 ม.ค. 2562
286/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 3-6 ก.พ. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดชลบุรี) 17 ม.ค. 2562
285/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ม.ค. 62 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น) 17 ม.ค. 2562
284/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนักศึกษาทุจริตสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 ม.ค. 2562
283/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 24 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชี้แจงความเข้าใจในการปฏิบัติงานตัวทาน สทศ.) 17 ม.ค. 2562
282/2562 ให้บุคลากรสายวิชาการย้ายสังกัด 16 ม.ค. 2562
281/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ม.ค. 2562
280/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมฯ) 16 ม.ค. 2562
279/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19 ม.ค. 62 บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ โครงการพี่เติมเต็มให้น้อง) 16 ม.ค. 2562
278/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-19 ม.ค. 62 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการคืนความสุขให้น้อง) 16 ม.ค. 2562
277/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19 ม.ค. 62 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการค่ายคณิตจิตอาสา) 16 ม.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197] 198 [199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]