ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] 55 [56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3583/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 ก.ย. 62 โรงเรียนบ้านแม่สูนหลวง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้นพบความสามารถและความถนัดของผู้เรียนในโลกแห่งการศึกษาและอาชีพ) 10 ก.ย. 2562
3581/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-13 ก.ย. 62 แม่ริม หางดง แม่แตง สันกำแพง เมือง เชียงใหม่ (วิจัย) 09 ก.ย. 2562
3580/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ก.ย. 62 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน (เป็นกรรมการตัดสินทักษะวิชาการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 และลำพูนเขต 2) 09 ก.ย. 2562
3579/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 62 บริษัทสยามศิลาดลพอตเทอรี่ จำกัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 09 ก.ย. 2562
3578/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-13 ก.ย. 62 และวันที่ 11 ก.ย. 62 พื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีเตาชีวมวลเพื่อลดปัญหาการเกิดหมอกควันในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่) 09 ก.ย. 2562
3577/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ก.ย. 62 เส้นทางลำปาง-แพร่-น่าน (โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจรประจำปีการศึกษา 2563) 09 ก.ย. 2562
3576/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,11,20 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ก.ย. 2562
3574/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 09 ก.ย. 2562
3573/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (นายวรมรรณ นามวงศ์) 09 ก.ย. 2562
3572/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (น.ส.อัญมณี ภักดีมวลชน) 09 ก.ย. 2562
3571/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (น.ส.สายพิณ สังคีตศิลป์) 09 ก.ย. 2562
3569/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8,21-22 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประเมินผลกระทบจากแผนการพัฒนาสนามบินเชียงใหม่ : ด้านเศรษฐกิจและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม) 06 ก.ย. 2562
3568/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6 ก.ย. 62 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2563) 06 ก.ย. 2562
3567/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย (ประชุมเพื่อวางแผนในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆสำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยน้ำท่วมและดินถล่มจังหวัดเชียงราย) 06 ก.ย. 2562
3566/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11,17,25 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (โครงการบูรณาการเรียนรู้จากสังคมสู่ทักษะวิชาชีพทางจิตวิทยา) 06 ก.ย. 2562
3565/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 62 โรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมบริการวิชาการฯ) 06 ก.ย. 2562
3564/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.ย. 62 ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 1 สำหรับผู้มีประสบการณ์) 06 ก.ย. 2562
3563/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอุปนิสัยส่วนบุคคล บุคลิกภาพ กับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่) 06 ก.ย. 2562
3562/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7-8 ก.ย. 62 หน่วยจัดการต้นน้ำโป่งไคร้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการจีออรวมใจทำจิตอาสา) 06 ก.ย. 2562
3561/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9,14-15 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ความหลากหลายของเชื้อรา Pseudocercospora และจีนัสใกล้เคียงในจังหวัดเชียงใหม่) 06 ก.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]