ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] 55 [56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2700/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19,20-21,22-28,29-31 ก.ค. 62 และวันที่ 1-4 ส.ค. 62 บ้านโป่งสมิ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านแม่ก๊ะเปียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 08 ก.ค. 2562
2699/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8 ก.ค. 62 บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีการก่อสร้างและวิศวกรรมแห่งศตวรรษที่ 21) 08 ก.ค. 2562
2698/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-13 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 08 ก.ค. 2562
2697/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 17 - 28 ก.ค. 62 ณ ญี่ปุ่น (ผศ.ดร.วีรพงษ์ จันทะชัย) 08 ก.ค. 2562
2694/2562 แต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (อ.ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา) 07 ก.ค. 2562
2693/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ส.ค. 62 ห้องบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรเทคนิคการบริหารคนบนความแตกต่างในองค์กร (บริหารคนต่างขั้วปรับตัวเข้าหากัน) 07 ก.ค. 2562
2692/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 ก.ค. 62 สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ชั้น 6 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงงบประมาณโครงการศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) 07 ก.ค. 2562
2691/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.ค. 62 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนาที่จะเข้ารับรางวัล ธนบุรีศรีนพมาศ ประจำปี 2562) 07 ก.ค. 2562
2688/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก และตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 ประเภทผู้กู้รายเก่าสถาบันเดิมและรายใหม่) 05 ก.ค. 2562
2687/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 8-9 ก.ค. 62 ห้องประชุมวัดกลางเหนือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม (เข้าร่วมเวทีเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน : ภาคกลาง) 05 ก.ค. 2562
2686/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.ค. 62 โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสิรมศักยภาพครูแนะแนว ส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำ) 05 ก.ค. 2562
2685/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-13 ก.ค. 62 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (อบรมฯ) 05 ก.ค. 2562
2684/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ก.ค. 62 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางฟิสิกส์) 05 ก.ค. 2562
2683/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18,30 ก.ค. 62 และวันที่ 21 ส.ค. 62 กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) 05 ก.ค. 2562
2682/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.ค. 62 ห้องแกรนด์ A-B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาหัวข้อ นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พรบ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร) 05 ก.ค. 2562
2681/2562 อนุญาตให้บุคลากรขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 11 ก.ค. 62 (นำวัสดุในการดำเนินโครงการไปยังบริเวณงานฯ) 05 ก.ค. 2562
2680/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการขนวัสดุอุปกรณ์ของบริษัท เจมิไนยแอนด์แอสโซซิเอท จำกัด ออกจากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 05 ก.ค. 2562
2679/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.ค. 62 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ระบบเครือข่ายผู้ใช้น้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) 05 ก.ค. 2562
2678/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-19 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมการแข่งขันบาสเก็ต THAILAND BASKETBALL Honda TBL Youth U League 2019) 05 ก.ค. 2562
2677/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,25,27-28 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 05 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]