ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4311/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 18-19 พ.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561) 16 พ.ย. 2562
4310/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-22 พ.ย. 62 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 16 พ.ย. 2562
4309/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 5-7 ธ.ค. 62 ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ประชุมคณะกรรมการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย) 16 พ.ย. 2562
4308/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 พ.ย. 62 พื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการวิจัยด้านพลังงานชีวมวลในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่) 16 พ.ย. 2562
4306/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 พ.ย. 62 หมู่บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบัญชีธุรกิจชุมชนในชุมชนป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่) 15 พ.ย. 2562
4305/2562 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อสอบ CMRU-TEP เทียบกับกรอบมาตรฐาน CEFR 15 พ.ย. 2562
4304/2562 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 15 พ.ย. 2562
4303/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 พ.ย. 62 ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร (สัมมนาฯ) 15 พ.ย. 2562
4302/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19 พ.ย. 62 สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน (ฝึกซ้อมและเข้าร่วมแสดงรำถวายท่านท้าวมหาพรม จังหวัดลำพูน) 15 พ.ย. 2562
4301/2562 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 15 พ.ย. 2562
4300/2562 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 15 พ.ย. 2562
4299/2562 แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 15 พ.ย. 2562
4298/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 พ.ย. 62 ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง อบต.บ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน (อบรมเชิงปฏิบัติแก่ผู้รับการอบรมจากประเทศภูฏาน) 15 พ.ย. 2562
4297/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 พ.ย. 62 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก) 15 พ.ย. 2562
4296/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-20 พ.ย. 62 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริม และโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานฯ) 15 พ.ย. 2562
4295/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดิเนทางไปราชการ 22-23 พ.ย. 62 ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรส มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (เข้าร่วมกิจกรรมและประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ) 15 พ.ย. 2562
4293/2562 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 16 พ.ย. 62 (อบรมก่อนการสอบธรรมศึกษา) 15 พ.ย. 2562
4292/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 พ.ย. 62 ห้องประชุมศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ อาคาร 12 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ประชุมฯ) 14 พ.ย. 2562
4291/2562 แต่งตั้งกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 14 พ.ย. 2562
4290/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 พ.ย. 62 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 "ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย แนะนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน") 14 พ.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 23 [24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]