ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] 88 [89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2849/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,22,23,31 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ก.ค. 2562
2847/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-12 ส.ค. 62 จังหวัดสระบุรี ชลบุรี ระยอง (โครงการเรียนรู้นอกสถานที่นักศึกษาหลักสูตรการจัดการเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21) 18 ก.ค. 2562
2846/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,31 ก.ค. 62 และวันที่ 7,14 ส.ค. 62 พื้นที่ตำบลริมเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนริมเหนือ จังหวัดเชียงใหม่) 18 ก.ค. 2562
2845/2562 ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 18 ก.ค. 2562
2844/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 ก.ค. 62 ห้องประชุมชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบงานวิจัยและพัฒนาระบบรองรับสังคมผู้สูงวัยในชุมชนพื้นที่ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.-สกว. เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดการวิจัยเป็นรายพื้นที่) 18 ก.ค. 2562
2843/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 ก.ค. 62 ห้องประชุมชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบงานวิจัยและพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนพื้นที่) 18 ก.ค. 2562
2842/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 ก.ค. 62 ห้องประชุมชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบงานวิจัยและพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ) 18 ก.ค. 2562
2841/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 จังหวัดพะเยา (โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าเพื่อพัฒนาสู่สากลและการสร้างแบรนด์) 18 ก.ค. 2562
2840/2562 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 18 ก.ค. 2562
2838/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ค. 62 ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562) 18 ก.ค. 2562
2837/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.ค. 62 วัดป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อนำเสนอข้อมูลเอกสารโบราณที่ได้สำรวจฯ) 18 ก.ค. 2562
2836/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-24 ก.ค. 62 วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดพระธาตุแช่แห้งวรวิหาร อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การสำรวจและดูแลรักษาคัมภีร์ใบลานและเอกสารโบราณล้านนาน่าน) 18 ก.ค. 2562
2835/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 62 ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS กรณีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รุ่นที่ 1) 18 ก.ค. 2562
2833/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.ค. 62 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (กิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง อิทธิพลภาษาและวรรณคดีบาลีสันสกฤตฯ) 18 ก.ค. 2562
2832/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ก.ค. 62 พื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เก๋บข้อมูลและประชุมการพัฒนาสื่อทางการค้า) 18 ก.ค. 2562
2831/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23,29-30 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนเพื่อยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาสันติและโรงเรียนบ้านแม่ลางิ้ว) 18 ก.ค. 2562
2830/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรองงานวิจัยและพัฒนาระบบรองรับสังคมผู้สูงวัยในชุมชนพื้นที่ ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.-สกว.) 18 ก.ค. 2562
2828/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ก.ค. 62 จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดฉะเชิงเทรา (ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาไทย-จีน ในโครงการ SINO - THAI Astronomy YOUth Camp 2019) 18 ก.ค. 2562
2825/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,27 ก.ค. 62 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนสะลวงนอก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยการพัฒนาฐานความรู้ชุมชนทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ดิน น้ำ ป่า และภูมิปัญญาท้องถิ่น) 18 ก.ค. 2562
2824/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ส.ค. 62 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ฝึกปฏิบัติการสอนฯ) 18 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]