ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] 88 [89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2837/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.ค. 62 วัดป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อนำเสนอข้อมูลเอกสารโบราณที่ได้สำรวจฯ) 18 ก.ค. 2562
2836/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-24 ก.ค. 62 วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดพระธาตุแช่แห้งวรวิหาร อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การสำรวจและดูแลรักษาคัมภีร์ใบลานและเอกสารโบราณล้านนาน่าน) 18 ก.ค. 2562
2835/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 62 ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS กรณีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รุ่นที่ 1) 18 ก.ค. 2562
2833/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.ค. 62 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (กิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง อิทธิพลภาษาและวรรณคดีบาลีสันสกฤตฯ) 18 ก.ค. 2562
2832/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ก.ค. 62 พื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เก๋บข้อมูลและประชุมการพัฒนาสื่อทางการค้า) 18 ก.ค. 2562
2831/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23,29-30 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนเพื่อยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาสันติและโรงเรียนบ้านแม่ลางิ้ว) 18 ก.ค. 2562
2830/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรองงานวิจัยและพัฒนาระบบรองรับสังคมผู้สูงวัยในชุมชนพื้นที่ ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.-สกว.) 18 ก.ค. 2562
2828/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ก.ค. 62 จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดฉะเชิงเทรา (ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาไทย-จีน ในโครงการ SINO - THAI Astronomy YOUth Camp 2019) 18 ก.ค. 2562
2825/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,27 ก.ค. 62 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนสะลวงนอก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยการพัฒนาฐานความรู้ชุมชนทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ดิน น้ำ ป่า และภูมิปัญญาท้องถิ่น) 18 ก.ค. 2562
2824/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ส.ค. 62 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ฝึกปฏิบัติการสอนฯ) 18 ก.ค. 2562
2823/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ก.ค. 62 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก (เข้ารับการสัมภาษณ์ในการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62) 18 ก.ค. 2562
2822/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 ก.ค. 62 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ดูงานกิจกรรมการเรียนการสอน) 18 ก.ค. 2562
2821/2562 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสาธารณสุข พ.ศ. 2562 18 ก.ค. 2562
2819/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17 ก.ค. 62 วัดขี้เหล็กน้อย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการรวมต้นกล้า สร้างผืนป่า) 15 ก.ค. 2562
2818/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17,28-29 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา (ตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษาฯ) 15 ก.ค. 2562
2817/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19 ก.ค. 62 และวันที่ 21,23 ส.ค. 62 พื้นี่ในจังหวัดลำพูนและจังหวัดสุโขทัย (นิเทศ) 15 ก.ค. 2562
2816/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 62 และวันที่ 16,30 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.ค. 2562
2815/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,22,24,25,31 ก.ค. 62 และวันที่ 1,2,5,7,8,15,21,26,29 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง (นิเทศ) 15 ก.ค. 2562
2814/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,24,31 ก.ค. 62 และวันที่ 1 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.ค. 2562
2813/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,24,26,31 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]