ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71] 72 [73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3186/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ไปศึกษาต่อภายในประเทศ (นางสาวลลิดา วิบูลวัชร) 11 ส.ค. 2562
3185/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ไปศึกษาต่อภายในประเทศ (นางสาวสิตา ทายะติ) 11 ส.ค. 2562
3184/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ส.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ส.ค. 2562
3183/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ส.ค. 62 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23) 10 ส.ค. 2562
3182/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 62 โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562) 10 ส.ค. 2562
3181/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ) 10 ส.ค. 2562
3180/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ) 10 ส.ค. 2562
3177/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำหน่วยงานต่าง ๆ ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2562 (เพิ่มเติม) 09 ส.ค. 2562
3176/2562 แต่งตั้งกรรมการโครงการ SEA-Teacher Project ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 09 ส.ค. 2562
3175/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 ส.ค. 62 ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (โครงการอภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 09 ส.ค. 2562
3174/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ก.ย. 62 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (รับการทดสอบในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอกนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562) 09 ส.ค. 2562
3173/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 27-28 ส.ค. 62 ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (โครงการอภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 09 ส.ค. 2562
3172/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-13 ส.ค. 62 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และรับพระราชทานเข็มที่ระลึกฯ) 09 ส.ค. 2562
3171/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 ส.ค. 62 จังหวัดน่าน (วิจัยโครงการการพัฒนาฐานข้อมูลป่าชุมชนและป่าฟื้นฟูจังหวัดน่านเพื่อวิเคราะห์พื้นที่การคงอยู่และสูญหาย) 09 ส.ค. 2562
3170/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 62 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ส.ค. 2562
3169/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,19,20,26,27 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 09 ส.ค. 2562
3168/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 62 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากร) 09 ส.ค. 2562
3166/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 ส.ค. 62 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23) 09 ส.ค. 2562
3165/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,17 ส.ค. 62 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พืช ผัก สมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การผลิตภัณฑ์และการพัฒนาลำไยอินทรีย์อบแห้งแบบปั๊มความร้อนเพื่อการส่งออกที่มีคุณภาพ) 09 ส.ค. 2562
3164/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10,11,12,14,17,18,21 ส.ค. 62 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยโครงการการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของพืชกัญชงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขยายโอกาสในเชิงพาณิชย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่) 09 ส.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]