ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71] 72 [73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2334/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,21,26 มิ.ย. 62 วันที่ 23 มิ.ย. 62 วันที่ 24,26,30 ก.ค. 62 และวันที่ 20,21,23,28 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2333/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,21,25,28 มิ.ย. 62 วันที่ 9,12,23,26 ก.ค. 62 และวันที่ 6,9,20,23 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2332/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,20 มิ.ย. 62 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2331/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 มิ.ย. 62 วันที่ 24 ก.ค. 62 และวันที่ 28 ส.ค. 62 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2330/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มิ.ย. 62 วันที่ 8 ก.ค. 62 และวันที่ 19 ส.ค. 62 โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2329/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มิ.ย. 62 วันที่ 15 ก.ค. 62 และวันที่ 19 ส.ค. 62 (โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2328/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มิ.ย. 62 วันที่ 8 ก.ค. 62 และวันที่ 19 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2327/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มิ.ย. 62 วันที่ 10 ก.ค. 62 และวันที่ 14 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2326/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มิ.ย. 62 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2325/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,21 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2324/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19,21 มิ.ย. 62 วันที่ 8,15,22 ก.ค. 62 และวันที่ 519,26 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2323/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18,19,20 มิ.ย. 62 วันที่ 8,9,10,11 ก.ค. 62 และวันที่ 19,20,21,22 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2322/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,19,20,21,24,26 มิ.ย. 62 วันที่ 8,10,15,19,22,26 ก.ค. 62 และวันที่ 5,7,9,19,26,30 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2321/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2320/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก (เป็นประธานประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร) 17 มิ.ย. 2562
2319/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน (เลขที่ 0198) 17 มิ.ย. 2562
2318/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน (เลขที่ 0444) 17 มิ.ย. 2562
2317/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ เพิ่มเติม 17 มิ.ย. 2562
2316/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 23-28 มิ.ย. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) 17 มิ.ย. 2562
2315/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 17 มิ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]