ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2070/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 มิ.ย. 62 บ้านโป่งสมิ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมสำรวจพื้นที่เกษตรครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายเพื่อคัดเลือกแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่และพื้นที่เกษตรครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมาย) 29 พ.ค. 2562
2069/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29 พ.ค. 2562
2068/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29 พ.ค. 2562
2067/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 62 ห้องประชุม 2 ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กรุงเทพมหานคร (วิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์สื่อ Motion Info Graphic เพื่อการใช้ประโยชน์และเผยแพร่งานวิจัย สกว.ของนักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่น) 29 พ.ค. 2562
2066/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,11,22,29 มิ.ย. 62 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพทางการผลิตและต้นทุนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนตำบลออนใต้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 29 พ.ค. 2562
2065/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7,22-23 มิ.ย. 62 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นถิ่นชุมชนแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 29 พ.ค. 2562
2064/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ค. 62 โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมคัดสรรผลิตภัณฑ์เด่น ระดับจังหวัดตามโครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด Provincial Star OTOP : PSO) 29 พ.ค. 2562
2063/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะหนังสือ จำนวน 4,000 เล่ม เพื่อใช้ในโครงการจัดสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 29 พ.ค. 2562
2062/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 62 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่) 29 พ.ค. 2562
2061/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 มิ.ย. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนโดยรวมเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่ยั่งยืน) 29 พ.ค. 2562
2060/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7 มิ.ย. 62 ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ) 29 พ.ค. 2562
2059/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3,8-9,15-16,22-23,29-30 มิ.ย. 62 และวันที่ 6-7,13-17 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเป็นศูนย์บริการความรู้แก่ชุมชนโดยรอบและกิจกรรมให้บริการความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพเศรษฐกิจครอบครัวแก่ชุมชนโดยรอบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) 29 พ.ค. 2562
2058/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 มิ.ย. 62 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 5/2562) 29 พ.ค. 2562
2057/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-7 มิ.ย. 62 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 5 อาคารบริการ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี (อบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติสำหรับงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์) 29 พ.ค. 2562
2056/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 มิ.ย. 62 ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562) 29 พ.ค. 2562
2055/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2,7-9,14-16,21-23,28-30 มิ.ย. 62 พื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และจัดสรรน้ำทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) 29 พ.ค. 2562
2054/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-31 พ.ค. 62 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้นำทางการสอน รุ่นที่ 2) 29 พ.ค. 2562
2053/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3-4 มิ.ย. 62 พื้นที่แม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดป่าเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แรม จังหวัดเชียงใหม่) 29 พ.ค. 2562
2052/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้งเพื่อใช้สำหรับประกอบอาคารของสำนักทะเบียนและประมวลผล (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ค. 2562
2051/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 มิ.ย. 62 หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชน) 29 พ.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120] 121 [122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]