ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2203/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 มิ.ย. 62 โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร การพัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการสู่สตาร์ตอัพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่) 10 มิ.ย. 2562
2202/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 มิ.ย. 62 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อยและอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมฟังการนำเสนอและสรุปการฝึกประสบการณ์ด้านอนามัยชุมชน) 10 มิ.ย. 2562
2201/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 มิ.ย. 62 ห้องเชียงดาว ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ (เสวนา “การขับเคลื่อนผู้ประกอบการสู่สตาร์ทอัพ (Startup) ด้านการท่องเที่ยว : เชียงใหม่เมืองปราบเซียน) 10 มิ.ย. 2562
2200/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13,15-16 มิ.ย. 62 พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 10 มิ.ย. 2562
2199/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 มิ.ย. 2562
2198/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,19,26 มิ.ย. 62 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 10 มิ.ย. 2562
2197/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14,25-29 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาในระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 1) 10 มิ.ย. 2562
2196/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มิ.ย. 62 ห้องประชุมพิชัยพรรณ ชั้น 3 อาคารเรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและแผนบูรณาการวิจัยด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 10 มิ.ย. 2562
2195/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 มิ.ย. 62 โรงแรมฮอลิเดย์ อินท์ เชียงใหม่ (สัมมนาหัวข้อ Environment Monitoring by ion Chromatography) 10 มิ.ย. 2562
2194/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12-13 มิ.ย. 62 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562) 10 มิ.ย. 2562
2193/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 4-9 ก.ค. 62 ราชอาณาจักรภูฏาน 10 มิ.ย. 2562
2191/2562 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันที่ 15 - 23 มิ.ย. 62 (วิทยาลัยนานาชาติ) 07 มิ.ย. 2562
2190/2562 อนุญาตให้อาจารย์ชาวต่างประเทศลาออกจากงาน (Mr. Edgar Chistopher Gordyn) 07 มิ.ย. 2562
2189/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 มิ.ย. 62 บ้านโป่งสมิ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการเพื่อจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของชุมชนบ้านโป่งสมิ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 07 มิ.ย. 2562
2188/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9,12-13 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการเรียนรู้ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 07 มิ.ย. 2562
2186/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-13 ก.ค. 62 โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชำอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี (ประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17) 07 มิ.ย. 2562
2185/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย. - 6 ก.ค. 62 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร (พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาด้านการสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาสู่ผู้นำกีฬา (Thailand Sport Leaders Programme - TSLP) ประจำปี 2562) 07 มิ.ย. 2562
2184/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซั้อหนังสือ จำนวน 4,000 เล่ม เพื่อใช้ในโครงการจัดสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มิ.ย. 2562
2183/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ 07 มิ.ย. 2562
2182/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,11 มิ.ย. 62 หมู่บ้านกองแหะและหมู่บ้านโป่งแยงนอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมะแขว่นและสตรอเบอรี่ของหมู่บ้านกองแหะและหมู่บ้านโป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 07 มิ.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114] 115 [116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]