ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57] 58 [59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3508/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 26 - 29 ก.ย. 62 ณ เวียดนาม (ผศ.ดร.วิระภรณ์ ไหมทอง) 04 ก.ย. 2562
3507/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 10-12 ก.ย. 62 โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี (ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 3/2562 และการพิจารณากรอบแนวทางโครงการวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะ ตามแนวทางการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน CCR) 03 ก.ย. 2562
3506/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.ย. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน TCAS ประจำปีการศึกษา 2563) 03 ก.ย. 2562
3505/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ก.ย. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม) 03 ก.ย. 2562
3504/2562 แต่งตั้งนักวิจัยการประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 03 ก.ย. 2562
3503/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ก.ย. 62 ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์) 03 ก.ย. 2562
3502/2562 แต่งตั้งนักวิจัย การประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ 03 ก.ย. 2562
3501/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 2 - 6 ก.ย. 62 ณ จีน (น.ส.อรกัญญา กาญจนธารากุล) 02 ก.ย. 2562
3500/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 02 ก.ย. 2562
3499/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 ก.ย. 62 ห้องประชุมวังจันทน์ คอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ร่วมกิจกรรม Open House เปิดบ้าน วช.5G : Change for the future ภาคเหนือ) 02 ก.ย. 2562
3498/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 02 ก.ย. 2562
3497/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.ย. 62 ห้องประชุมโรงแรมอโมร่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการฯ) 02 ก.ย. 2562
3496/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-17 ก.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย ผู้นำนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา) 02 ก.ย. 2562
3495/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 ก.ย. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร (ศึกษาดูงานและร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 02 ก.ย. 2562
3494/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ก.ย. 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เข้าร่วมสรุปงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลและแผนวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 02 ก.ย. 2562
3493/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ก.ย. 62 ห้องพิณทอง ชั้น 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร การวัดผล และการจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพรายวิชาศึกษาทั่วไปในหมวดวิชาศึกาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หัวข้อ การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป) 02 ก.ย. 2562
3492/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3-6 ก.ย. 62 อาคารปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสือภาพตัวอักษรภาษาอังกฤษ-ไทใหญ่-ไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมแบบบูรณาการและกิจกรรมคืนความรู้สู่โรงเรียนและชุมชน) 02 ก.ย. 2562
3491/2562 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 02 ก.ย. 2562
3490/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,3,4,5, 6 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 02 ก.ย. 2562
3489/2562 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะวิทยาการจัดการ (อ.ดร.วิภาวี ศรีคะ) 01 ก.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]