ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
914/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ก.พ. 62 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการสำนึกพลเมืองเยาวชนจิตอาสา (ประเทศชาติต้องมาก่อน) รุ่นที่ 1) 22 ก.พ. 2562
913/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ก.พ. 62 จังหวัดน่าน (วิจัยเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลป่าชุมชนและป่าฟื้นฟูจังหวัดน่านเพื่อวิเคราะห์พื้นที่การคงอยู่และสูญหาย) 22 ก.พ. 2562
912/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 62 หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการและวิชาชีพโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชน) 22 ก.พ. 2562
911/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,26 ก.พ. 62 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ก.พ. 2562
910/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ก.พ. 62 บ้านช่างเคิ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮฮด จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการพัฒนาหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์สู่สากล) 22 ก.พ. 2562
909/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,24 ก.พ. 62 และวันที่ 2,3 มี.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพทางเศรษฐกิจของยางนาในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิจัยเรื่อง การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ยางนาในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 22 ก.พ. 2562
908/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและร่างประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 1 22 ก.พ. 2562
907/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและร่างประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ชุมชนสีเขียว 22 ก.พ. 2562
906/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ก.พ. 62 บ้านแม่ก๊ะเปียง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการนิเวศวิทยาชาติพันธุ์กับการยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ชุมชนบ้านแม่ก๊ะเปียง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 22 ก.พ. 2562
905/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ก.พ. 62 พื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจพื้นที่และเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโครงการ การศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 22 ก.พ. 2562
904/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 มี.ค. 62 อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 22 ก.พ. 2562
903/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 ก.พ. 62 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ อำเภอฮฮด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน) 22 ก.พ. 2562
902/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 62 และวันที่ 1 มี.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 22 ก.พ. 2562
900/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 62 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสุตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะตามแนวทางของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่) 22 ก.พ. 2562
899/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 6 มี.ค. 62 ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร (โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 8) 22 ก.พ. 2562
898/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 มี.ค. 62 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรบุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ) 22 ก.พ. 2562
895/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 21-24 ก.พ. 62 (ผู้อำนวยการลากิจส่วนตัว) 21 ก.พ. 2562
894/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17-22 มี.ค. 62 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และกรุงเทพมหานคร (โครงการเปิดโลกทัศน์ประถมศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพครู) 21 ก.พ. 2562
893/2562 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานและเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา พื้นีท่ศูนย์แม่ริม (หลังที่ 2) 21 ก.พ. 2562
892/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 ก.พ. 62 โรงเรียนเพื่อชีวิต อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการแบ่งปันรอยยิ้มจากพี่สู่น้อง) 21 ก.พ. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170] 171 [172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]