ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170] 171 [172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
990/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-8 มี.ค. 62 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร (อบรมการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับนานาชาติ ประจำปี 2562) 01 มี.ค. 2562
989/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-23 มี.ค. 62 และวันที่ 25 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 จังหวัดเชียงราย พะเยา พิษณุโลก ลพบุรี อยุธยา ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี นครราชสีมา (วิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาผู้ให้บริการช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษาโดยวิธีการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองและการจัดการความรู้) 01 มี.ค. 2562
988/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,11-12 มี.ค. 62 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาเมี่ยงตำบลป่าแป๋ผ่านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม) 01 มี.ค. 2562
987/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 มี.ค. 62 ห้องอมรินทร์ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร (โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ภาษาไทย ภาษาถิ่น วันเวลา ภาษา จารึก) 01 มี.ค. 2562
986/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 มี.ค. 62 บ้านห้วยอีค่าง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการจัดการความรู้และพัฒนาผืนผ้าบนฐานภูมิปัญญาผ้าฝ้ายมัดย้อมและผ้าทอมือบ้านห้วยอีค่าง) 01 มี.ค. 2562
985/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 มี.ค. 62 กองบังคับคดีล้มละลาย 3 ชั้น 6 กรมบังคับคดี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (ดำเนินการร้องขอยึดทรัพย์ฯ) 01 มี.ค. 2562
984/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 มี.ค. 62 สถานประกอบการนางสุพัตรา บุญมา อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน และสถานประกอบการของนางชนิตสิรี ชัยเลิศธนันต์ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์) 01 มี.ค. 2562
983/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 มี.ค. 62 สถานีวิทยุศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรดำเนินรายการตามตะวัน ช่วงสุขอย่างไทย) 01 มี.ค. 2562
982/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร เป็นระยะเวลา 6 เดือน 01 มี.ค. 2562
981/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้งเพื่อใช้สำหรับประกอบอาคารของสำนักทะเบียนและประมวลผล 01 มี.ค. 2562
980/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 มี.ค. 62 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร (ประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย) 28 ก.พ. 2562
979/2562 แต่งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 28 ก.พ. 2562
978/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณาราคา การให้เช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายอาหารหลักและอาหารว่าง จำนวน 30 ร้าน ณ ศูนย์อาหารเวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 28 ก.พ. 2562
977/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ (น.ส.สุดารัตน์ แสงแก้ว) 28 ก.พ. 2562
976/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-29 มี.ค. 62 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมโครงการอบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้พื้นฐานเพื่อเป็นที่ปรึกษา ผู้ประเมิน ผู้สอน ของมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และ ISO/IEC 15504 (33000) ปีงบประมาณ 2561) 28 ก.พ. 2562
975/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,16,30 มี.ค. 62 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพทางการผลิตและต้นทุนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนตำบลออนใต้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 28 ก.พ. 2562
974/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21-22 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย (เข้าร่วมแข่งขันทักษะการตอบปัญหาทางวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศานศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2) 28 ก.พ. 2562
973/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 6-10 มี.ค. 62 จังหวัดกาญจนบุรี (โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนางานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562) 28 ก.พ. 2562
972/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 มี.ค. 62 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรบุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ) 28 ก.พ. 2562
971/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 มี.ค. 62 ห้องโสตฯ โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอน) 28 ก.พ. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]