ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] 176 [177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
875/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-25 ก.พ. 62 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (โครงการค่ายครูอาสาพัฒนา ครั้งที่ 25) 20 ก.พ. 2562
874/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-28 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก (รับการสัมภาษณ์เพื่อรับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตภาคเหนือ) 20 ก.พ. 2562
873/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.พ. 62 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ก.พ. 2562
872/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 มี.ค. 62 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฯ) 20 ก.พ. 2562
871/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21-22 ก.พ. 62 ห้องประชุมโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (แข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา) 20 ก.พ. 2562
870/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 62 ห้องประชุม เอ็ม 7 เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (นำเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อกรรมการบริหารของการไฟฟ้าแม่เมาะ) 20 ก.พ. 2562
869/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.พ. 62 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮฮดและสาธารณสุขอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมหารือและประสานงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย) 20 ก.พ. 2562
867/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดหาอุปกรณ์สำหรับนักศึกษา รายการสมุดตรามหาวิทยาลัย จำนวน 3 รายการ 20 ก.พ. 2562
866/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดหาอุปกรณ์สำหรับนักศึกษา รายการกระเป๋าใส่อุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 20 ก.พ. 2562
865/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดหาอุปกรณ์สำหรับนักศึกษา รายการเข็มและเครื่องหมายนักศึกษา จำนวน 8 รายการ 20 ก.พ. 2562
864/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.พ. 62 ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ประชุมรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำแผนแม่บทฯ) 20 ก.พ. 2562
863/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (น.ส.อัญมณี ภักดีมวลชน) 20 ก.พ. 2562
862/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (นายศิโรช แท่นรัตนกุล) 20 ก.พ. 2562
861/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (นางดวงเดือน เทพนวล) 20 ก.พ. 2562
860/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (นายไพรศิลป์ ปินทะนา) 20 ก.พ. 2562
859/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางศิริกรณ์ กันขัติ์) 20 ก.พ. 2562
858/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (นางกมลาศ สาลี สุกัณศิล) 20 ก.พ. 2562
857/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 15 - 20 มี.ค. 62 ณ สิงคโปร์ (รร.สาธิต) 20 ก.พ. 2562
856/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลาออกจากงาน (นางอัจฉรียา กสินยะพัท) 20 ก.พ. 2562
854/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณาราคาการให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสารและให้บริการพิมพ์งาน จำนวน 2 จุดบริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 18 ก.พ. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]