ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
793/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 1 ปี 14 ก.พ. 2562
792/2562 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 14 ก.พ. 2562
791/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 ก.พ. 62 ศรีใจสตูดิโอ แป้นเกล็ดคอฟฟี่ สาขาหมอกฟ้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านศิลปินแห่งชาติ อำเภอพิชัย นิรันต์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการศึกษาและฝึกปฏิบัติแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมนอกสถานที่ ประจำปี 2562 ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 14 ก.พ. 2562
790/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ก.พ. 62 ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน (เป็นวิทยากรฯ) 14 ก.พ. 2562
789/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 16-19 ก.พ. 62 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2562) 14 ก.พ. 2562
788/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 25-28 ก.พ. 62 สาธารณรัฐประชาชนจีน (จัดส่งนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนฯ) 14 ก.พ. 2562
787/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 14-25 ก.พ. 62 ณ ไต้หวัน (ผศ.ดร.วรรณิดา ถึงแสง) 13 ก.พ. 2562
786/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 ก.พ. 62 ร้าน Boggy abd Thol Jewerly และบริษัท Vauban Campagnie immobiliere อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่) 13 ก.พ. 2562
785/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ แอ่ว "ข่วงผญา" มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 "วันราชภัฏ" 13 ก.พ. 2562
784/2562 "ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.พ. 62 อาคารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรุงเทพมหานคร (ประสานงานและนำเสนอรายละเอียดงานเปิดตัวโครงการ “ต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ร่วมกับผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)" 13 ก.พ. 2562
783/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ระดับสถาบัน 13 ก.พ. 2562
782/2562 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 ก.พ. 2562
781/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.พ. 62 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (นำเสนอบทความวิจัยฯ) 13 ก.พ. 2562
780/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 ก.พ. 62 พื้นที่อำเภอปายและอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรโครงการอบรมโครงการยกระดับการท่องเที่ยวฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 13 ก.พ. 2562
779/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 มี.ค. 62 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร (โครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาไทย) 13 ก.พ. 2562
778/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ก.พ. 62 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า) 13 ก.พ. 2562
776/2562 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 13 ก.พ. 2562
775/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 ก.พ. 62 โรงแรมซีพาราไดซ์ จังหวัดชลบุรี (โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในด้านวิชาการและด้านบุคลิกภาพ) 13 ก.พ. 2562
774/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-16 ก.พ. 62 สวนเอเดน รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมการวางตัวที่ดีระหว่างชายหญิงโดยใช้หลักจริยธรรมคริสเตียน) 13 ก.พ. 2562
773/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 มี.ค. 62 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร การเขียนบมความวิจัยอย่างไรจึงจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ) 13 ก.พ. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] 176 [177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]