ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] 53 [54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2745/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 10 ก.ค. 2562
2744/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 17 - 23 ก.ค. 62 ณ ภูฎาน (รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล) 10 ก.ค. 2562
2742/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ก.ค. 62 ห้องประชุมชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบงานวิจัยและพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ) 10 ก.ค. 2562
2741/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 ก.ค. 62 อาคารศูนย์จัดการความรู้การวิจัย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (อบรมความรู้การวิจัย) 10 ก.ค. 2562
2740/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการขอสงวนสิทธิ์ในการงดค่าปรับตามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ 10 ก.ค. 2562
2739/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 13-19 ก.ค. 62 (ผู้อำนวยการลากิจส่วนตัว) 10 ก.ค. 2562
2737/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 62 ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการประจำปี 2562) 10 ก.ค. 2562
2736/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 9 ก.ค. 62 ห้องประชุม 3 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ชั้น 19 กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงแบบประเมินโครงการเบื้องต้นสำหรับการยื่นข้อเสนอเข้าร่วมโครงการ ERC Sandbox) 10 ก.ค. 2562
2735/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับชาวสวนลิ้นจี่แม่ใจเข้าสู่มาตรฐานการผลิตแบบอินทรีย์) 10 ก.ค. 2562
2734/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12-13 ก.ค. 62 สถานที่ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย อากาเป้ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาสมุนไพร โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรชาติพันธุ์ชาวม้ง ดอยอินทนนท์) 10 ก.ค. 2562
2733/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.ค. 62 จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี (วิจัยเรื่อง การเก็บรวบรวมสายพันธุ์ และสร้างฐานข้อมูลสาหร่ายขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการใช้เป็นอาหารและยาของประเทศไทย) 10 ก.ค. 2562
2732/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 62 ศาลาเอนกประสงค์ บ้านดอยปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรให้ความรู้ประชาชนเรื่อง การสร้างผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จากท้องถิ่น) 10 ก.ค. 2562
2731/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนิการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 10 ก.ค. 2562
2730/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,10,11,12,30,31 ก.ค. 62 และวันที่ 1,2,27,28,29,30 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ก.ค. 2562
2729/2562 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 09 ก.ค. 2562
2728/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานคอนเสริ์ตครบรอบ 200 ปี มิตรภาพไทย-สหรัฐอเมริกา (เพิ่มเติม) 09 ก.ค. 2562
2727/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-9 ส.ค. 62 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7502 อาคาร 7 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร (อบรมเรื่อง การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แบบจำลองทางเศรษฐกิจมิติสำหรับการทำงานเชิงธุรกิจ) 09 ก.ค. 2562
2726/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ส.ค. 62 ห้องบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรเทคนิคการบริหารคนบนความแตกต่างในองค์กร (บริหารคนต่างขั้ว ปรับตัวเข้าหากัน) 09 ก.ค. 2562
2725/2562 "ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ค. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประเด็นปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน TCAS62 และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน TCAS63 และประชุมวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 7) " 09 ก.ค. 2562
2724/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 ก.ค. 62 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคาร 1 ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร (อบรมความรู้ภาษาสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ภาษาศาสตร์ทั่วไป) 09 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]