ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3219/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ส.ค. 62 ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม (โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน สำหรับกรรมการ รุ่นที่ 2/2562) 14 ส.ค. 2562
3218/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ส.ค. 62 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ วิจัยวัฒนธรรมครั้งที่ 9) 14 ส.ค. 2562
3217/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 2562
3216/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 ก.ย. 62 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยหัวข้อ วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม) 14 ส.ค. 2562
3215/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (เป็นวิทยากรฯ) 14 ส.ค. 2562
3211/2562 ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ 22-26 ส.ค. 62 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16 ปี 2562 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562) 13 ส.ค. 2562
3210/2562 อนุญาตให้บุคลากรขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 13 ส.ค. 2562
3209/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประจำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 13 ส.ค. 2562
3207/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ส.ค. 62 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ (นิเทศ) 13 ส.ค. 2562
3206/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,29,30 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำปาง เชียงรายและลำพูน (นิเทศ) 13 ส.ค. 2562
3205/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,21 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ส.ค. 2562
3204/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 13 ส.ค. 2562
3203/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14 ส.ค. 62 บริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมจัดนิทรรศการงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่) 13 ส.ค. 2562
3202/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 27-28 ส.ค. 62 ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (อภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 13 ส.ค. 2562
3201/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9-11 ก.ย. 62 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร (หารือการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 13 ส.ค. 2562
3200/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (โครงการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 10) 13 ส.ค. 2562
3199/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ส.ค. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์ วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 (สกอ. 1 เดิม) กรุงเทพมหานคร (ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) 13 ส.ค. 2562
3196/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 13-16 ส.ค. 62 สาธารณรัฐประชาชนจีน (ศึกษาดูงาน) 11 ส.ค. 2562
3195/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ส.ค. 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ติดตามผลการดำเนินโครงการ อพ.สธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และวางแผนการดำเนินโครงการ อพ.สธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 11 ส.ค. 2562
3194/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ส.ค. 62 ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ) 11 ส.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68] 69 [70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]