ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68] 69 [70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3264/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 16 ส.ค. 2562
3263/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ส.ค. 62 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปริญญาเอก) 16 ส.ค. 2562
3262/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ส.ค. 62 ศาลาเอนกประสงค์ บ้านสันลมจอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพใจให้แข็งแรงแจ่มใสตามวัย) 16 ส.ค. 2562
3261/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 16 ส.ค. 2562
3260/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 62 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ตำบลบ้านตาลเหนือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (ติดตามและประเมินผลการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น) 16 ส.ค. 2562
3259/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ส.ค. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมด้านการเกษตรและจัดทำแปลงปลูกพืชในโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนโดยรวมเพื่อพัฒนาพื้นที่ยั่งยืน) 16 ส.ค. 2562
3258/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้ประกอบการ ภายในศูนย์อาหารเวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 ส.ค. 2562
3257/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง วิธีการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการ และกำหนดรายละเอียดเงื่อนไข ราคากลางค่าเช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่ม ภายในศูนย์อาหารเวียงบัว 16 ส.ค. 2562
3257/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง วิธีการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการ และกำหนดรายละเอียดเงื่อนไข ราคากลางค่าเช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่ม และจัดบริการทำความสะอาดภาชนะภายในศูนย์อาหารเวียงบัว 16 ส.ค. 2562
3256/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้ประกอบการ ภายในศูนย์อาหารคณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 ส.ค. 2562
3255/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 ส.ค. 62 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก (เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันรอบคัดเลือกในพื้นที่ 3 ในกิจกรรม Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge ครั้งที่ 1) 16 ส.ค. 2562
3254/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 16 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ประชุมการจัดทำหนังสือรวบรวมพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10) 16 ส.ค. 2562
3252/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-17 ส.ค. 62 พื้นที่ป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลระดับครัวเรือน ครั้งที่ 1) 15 ส.ค. 2562
3251/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ส.ค. 62 โรงแรมปิยะพรพาวิลเลี่ยม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (สัมมนาเพื่อวิเคราะห์ SWOT ในการพัฒนาคณะครุศาสตร์และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562) 15 ส.ค. 2562
3250/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,20,23,28 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ส.ค. 2562
3249/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ก.ย. 62 Hotel Lebua at State Tower,Bangkok นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ) 15 ส.ค. 2562
3246/2562 เพิ่มเติมนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 ส.ค. 2562
3245/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 15 ส.ค. 2562
3244/2562 เปลี่ยนแปลง แต่งตั้ง และเพิ่มเติมนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 ส.ค. 2562
3243/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 15 ส.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]