ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4284 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] 211 [212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
90/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,25 ม.ค. 62 และวันที่ 15 ก.พ. 62 โรงรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ม.ค. 2562
89/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,15,24 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ม.ค. 2562
88/2562 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 08 ม.ค. 2562
87/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11-13 ม.ค. 62 และ 11-14 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้เป็นแหล่งบริการความรู้แก่ชุมชนโดยรอบฯ) 08 ม.ค. 2562
86/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-26 ม.ค. 62 ห้องประชุมศรีชมภู ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และไร่จันทร์แรม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ประชุมพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายสภาคราจารย์และข้าราชการ และประชุม ทปสท. สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562) 08 ม.ค. 2562
85/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต 29-31 ม.ค. 62 จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการศึกษาข้อมูลและจัดทำข้อเสนอโครงการขยายการจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา) 08 ม.ค. 2562
84/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-9 ก.พ. 62 โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2) 08 ม.ค. 2562
83/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ (ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดีครั้งที่ 1/2562) 08 ม.ค. 2562
82/2562 ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ 8-12 ม.ค. 62 วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (เข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One Teen Dancercise Camp 2019) 08 ม.ค. 2562
81/2562 ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ 8-10 ม.ค. 62 ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร (เข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรีเนื่องในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562) 08 ม.ค. 2562
80/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 08 ม.ค. 2562
79/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2) 08 ม.ค. 2562
78/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ม.ค. 62 อุทยานแห่งชาติแม่วงค์ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (เป็นวิทยากร) 08 ม.ค. 2562
77/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-6 ก.พ. 62 จังหวัดภูเก็ต-ชลบุรี (โครงการศึกษาดูงานการบริหารวิทยาเขตของคณะกรรมการศึกษาแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 08 ม.ค. 2562
77/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-6 ก.พ. 62 จังหวัดภูเก็ต-ชลบุรี (โครงการศึกษาดูงานการบริหารวิทยาเขตของคณะกรรมการศึกษาแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 08 ม.ค. 2562
75/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 24-28 ม.ค. 62 และวันที่ 24-27 ม.ค. 62 ราชอาณาจักรกัมพูชา (คัดเลือกนักศึกษาเพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 08 ม.ค. 2562
74/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 14-20 เม.ย. 62 สาธารณรัฐออสเตรีย (นำเสนอผลงานทางวิชาการฯ) 08 ก.พ. 2562
73/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 07 ม.ค. 2562
72/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน 80 รายการ 07 ม.ค. 2562
71/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 7,11 ม.ค. 62 (ผู้อำนวยการลากิจส่วนตัว) 07 ม.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]