ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1006/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-21 มี.ค. 62 วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมสำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง) 04 มี.ค. 2562
1005/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14,14,27,29 มี.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงสู่เมืองอัจฉริยะในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 04 มี.ค. 2562
1004/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20,22 มี.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 04 มี.ค. 2562
1003/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลาง สำนักงานอธิการบดี 8-12 พ.ค. 62 กระบี่รีสอร์ท อำเภอเมือง จังกวัดกระบี่ (โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2562 เรื่อง Disruptive University : เปลี่ยนตระหนก สู่ตระหนัก สมองกลหรือจะสู้สมองคน) 04 มี.ค. 2562
1001/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (อ.ณัฐพร จาดยางโทน) 02 มี.ค. 2562
1000/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-8 มี.ค. 62 โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา) 02 มี.ค. 2562
998/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 มี.ค. 62 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรบุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ) 01 มี.ค. 2562
996/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 มี.ค. 62 จังหวัดน่าน (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการ OTOP กับนักธุรกิจชาวจีน จังหวัดน่าน) 01 มี.ค. 2562
995/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 มี.ค. 62 ห้องประชุม Alumni Lounge ชั้น 1 หอพักนานาชาติ ศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ) 01 มี.ค. 2562
994/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6,13-16 มี.ค. 62 ที่ทำการกลุ่มเกษตรรวมใจพอเพียง ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรรวมใจพอเพียง ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 01 มี.ค. 2562
993/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 มี.ค. 62 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพื่อจัดทำโครงการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล ประจำปี 2562 ในระดับภาคเหนือ) 01 มี.ค. 2562
992/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,17,23,24,30,31 มี.ค. 62 พื้นที่ในจังกวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพทางเศรษฐกิจของยางนาในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิจัยเรื่องการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ยางนาในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 01 มี.ค. 2562
991/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 เม.ย. 62 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี (ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2562) 01 มี.ค. 2562
990/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-8 มี.ค. 62 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร (อบรมการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับนานาชาติ ประจำปี 2562) 01 มี.ค. 2562
989/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-23 มี.ค. 62 และวันที่ 25 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 จังหวัดเชียงราย พะเยา พิษณุโลก ลพบุรี อยุธยา ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี นครราชสีมา (วิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาผู้ให้บริการช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษาโดยวิธีการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองและการจัดการความรู้) 01 มี.ค. 2562
988/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,11-12 มี.ค. 62 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาเมี่ยงตำบลป่าแป๋ผ่านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม) 01 มี.ค. 2562
987/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 มี.ค. 62 ห้องอมรินทร์ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร (โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ภาษาไทย ภาษาถิ่น วันเวลา ภาษา จารึก) 01 มี.ค. 2562
986/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 มี.ค. 62 บ้านห้วยอีค่าง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการจัดการความรู้และพัฒนาผืนผ้าบนฐานภูมิปัญญาผ้าฝ้ายมัดย้อมและผ้าทอมือบ้านห้วยอีค่าง) 01 มี.ค. 2562
985/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 มี.ค. 62 กองบังคับคดีล้มละลาย 3 ชั้น 6 กรมบังคับคดี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (ดำเนินการร้องขอยึดทรัพย์ฯ) 01 มี.ค. 2562
984/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 มี.ค. 62 สถานประกอบการนางสุพัตรา บุญมา อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน และสถานประกอบการของนางชนิตสิรี ชัยเลิศธนันต์ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์) 01 มี.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166] 167 [168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]