ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178] 179 [180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
803/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17,24-25 ก.พ. 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชเศรษฐกิจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 15 ก.พ. 2562
802/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 62 โรงเรียนแม่คือวิทยา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการภาษาจีนสัญจรสำหรับผู้ด้วยโอกาส ครั้งที่ 3) 15 ก.พ. 2562
801/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 ก.พ. 62 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (วิจัยเรื่อง ผลของอุณหภูมิซินเตอร์ที่มีต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก 0.93BNT-0.07BCTS ที่เจือด้วย La3+ และ Nb5+ เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้ของแข็ง) 15 ก.พ. 2562
800/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,17,23,24 ก.พ. 62 และวันที่ 2,3,9,10,16,17 มี.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้วัฒนธรรมดนตรีล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่) 15 ก.พ. 2562
799/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 14 ก.พ. 2562
798/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิทยาลัยนานาชาติ 14 ก.พ. 2562
797/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 18-19 ก.พ. 62 ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 14 ก.พ. 2562
796/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,16 ก.พ. 62 โรงเรียนบ้านหนองเขียว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการแก้ไขปัญหาหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนคะฉิ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 14 ก.พ. 2562
794/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-17,22-24 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย (โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ กลุ่มดาวเด่น สู่สากล Product Differentiation พัฒนาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างแบรนด์ จังหวัดเชียงราย) 14 ก.พ. 2562
793/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 1 ปี 14 ก.พ. 2562
792/2562 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 14 ก.พ. 2562
791/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 ก.พ. 62 ศรีใจสตูดิโอ แป้นเกล็ดคอฟฟี่ สาขาหมอกฟ้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านศิลปินแห่งชาติ อำเภอพิชัย นิรันต์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการศึกษาและฝึกปฏิบัติแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมนอกสถานที่ ประจำปี 2562 ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 14 ก.พ. 2562
790/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ก.พ. 62 ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน (เป็นวิทยากรฯ) 14 ก.พ. 2562
789/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 16-19 ก.พ. 62 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2562) 14 ก.พ. 2562
788/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 25-28 ก.พ. 62 สาธารณรัฐประชาชนจีน (จัดส่งนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนฯ) 14 ก.พ. 2562
787/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 14-25 ก.พ. 62 ณ ไต้หวัน (ผศ.ดร.วรรณิดา ถึงแสง) 13 ก.พ. 2562
786/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 ก.พ. 62 ร้าน Boggy abd Thol Jewerly และบริษัท Vauban Campagnie immobiliere อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่) 13 ก.พ. 2562
785/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ แอ่ว "ข่วงผญา" มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 "วันราชภัฏ" 13 ก.พ. 2562
784/2562 "ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.พ. 62 อาคารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรุงเทพมหานคร (ประสานงานและนำเสนอรายละเอียดงานเปิดตัวโครงการ “ต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ร่วมกับผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)" 13 ก.พ. 2562
783/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ระดับสถาบัน 13 ก.พ. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]