ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
726/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดทำข้อสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 10 ก.พ. 2562
725/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เพื่อสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 10 ก.พ. 2562
724/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9 ก.พ. 62 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการรวมพลังจิตอาสาสร้างฝายให้ป่ายิ้ม) 09 ก.พ. 2562
723/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10-12 และ 10-13 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี และมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานวิชาการและเป็นวิทยากร) 09 ก.พ. 2562
720/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.พ. 62 โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ) 08 ก.พ. 2562
719/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,14,15,20,21,22,25,27,28 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ก.พ. 2562
718/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,14,21,26 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 08 ก.พ. 2562
717/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,27 ก.พ. 62 และวันที่ 4 มี.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ก.พ. 2562
716/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,13,21,22 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 08 ก.พ. 2562
715/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,15,18,20,21,22 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ก.พ. 2562
714/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-17 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (โครงการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู) 08 ก.พ. 2562
713/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ก.พ. 62 หมู่บ้านป่าสักงาม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการทำวิจัยเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มพูนรายได้) 08 ก.พ. 2562
712/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,15 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ) 08 ก.พ. 2562
711/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19 ก.พ. 62 พื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในโครงการการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล) 08 ก.พ. 2562
709/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11,12,15 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำพูน (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่สำหรับการสร้างบรรจุภัณฑ์ผลิตภณฑ์ OTOP ในจังหวัดลำพูน) 08 ก.พ. 2562
708/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-17 ก.พ. 62 พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในโครงการการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล) 08 ก.พ. 2562
707/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8-10 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ กลุ่มดาวเด่นสู่สากล Product Differentiation พัฒนาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างแบรนด์ ณ อำเภอแม่ลาว อำเภอเมือง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย) 08 ก.พ. 2562
706/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.พ. 62 โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ) 08 ก.พ. 2562
705/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 12 ก.พ. 62 โรงเรียนบ้านเมืองกลาง อำเภอจอมทอง และโรงเรียนวัดดอนชื่น อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (ติดตามงานงานโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น) 08 ก.พ. 2562
704/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนสำหรับวงรอบการประเมินผลการดำเนินงานในปี 2561) 08 ก.พ. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178] 179 [180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]