ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196] 197 [198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
407/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ม.ค. 62 บริษัท เฟรชมิลค์ จำกัด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ม.ค. 2562
406/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 24 ม.ค. 2562
405/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 24 ม.ค. 2562
404/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 28-29 ม.ค. 62 24 ม.ค. 2562
403/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ม.ค. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร (ประชุมสรุปความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรเมี่ยม โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 24 ม.ค. 2562
402/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ม.ค. 62 บริษัทเชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด (For a Bee) อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ม.ค. 2562
401/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 62 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (เป็นวิทยากรฯ) 24 ม.ค. 2562
400/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ม.ค. 2562
399/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.พ. 62 บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ด จำกัด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ม.ค. 2562
398/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-8 ก.พ. 62 สำนักงานบริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 28 อาคารดิออฟฟิศเซสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม CCNA 1 (Cisco Certified Network Associate) 24 ม.ค. 2562
397/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 62 โรงแรม S31 Sukhumvit กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมงาน API Inspirational Talk 2019 หัวข้อ เศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม) 24 ม.ค. 2562
396/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 3-6 ก.พ. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดชลบุรี) 24 ม.ค. 2562
395/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29 ม.ค. 62 ห้องมานิจ ชุมสาย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการฝ่ายถ่ายรูปครั้งที่ 1/2562) 24 ม.ค. 2562
394/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 27-28 ม.ค. 62 ห้องประชุมกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ) ครั้งที่ 1/2562) 24 ม.ค. 2562
393/2562 ให้บุคลากร นักเรียน และนักศึกษาเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25-28 ม.ค. 62 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ชิงแชมป์ระดับประเทศ) 24 ม.ค. 2562
392/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 มี.ค. 62 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยุคใหม่) 24 ม.ค. 2562
390/2562 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง อำเภอฮฮด จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 23 ม.ค. 2562
389/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ม.ค. 62 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร (สืบพยานกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการก่อสร้างฯ และหารือซักซ้อมสรุปข้อมูลต่างๆกับอัยการฯ) 23 ม.ค. 2562
388/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ม.ค. 62 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ม.ค. 2562
387/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 24-30 ม.ค. 62 (คณบดีลากิจส่วนตัว) 23 ม.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]