ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69] 70 [71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2376/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มิ.ย. 62 วัดต้นโชค อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมและอภิปรายในโครงการ สำรวจผังเมืองเพื่อการอนุรักษ์ชุมชนเก่าสันป่าตอง) 19 มิ.ย. 2562
2375/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 62 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบหมายนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ) 19 มิ.ย. 2562
2374/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย. 62 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน) 19 มิ.ย. 2562
2373/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,23-24,25,28 มิ.ย. 62 และวันที่ 9 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (เป็นกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561) 19 มิ.ย. 2562
2372/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 มิ.ย. 62 หอประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้สถานการณ์จำลอง) 19 มิ.ย. 2562
2371/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 19 มิ.ย. 2562
2370/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมในหัวข้อ สตรี 4.0 ไทย ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ) 19 มิ.ย. 2562
2369/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย. 62 สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะในชุมชน) 19 มิ.ย. 2562
2367/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,20 มิ.ย. 62 วันที่ 9,11 ก.ค. 62 และวันที่ 6,8 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 มิ.ย. 2562
2366/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 18 มิ.ย. 2562
2365/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,21,24,27,28 มิ.ย. 62 วันที่ 15,17,22,24 ก.ค. 62 และวันที่ 14,19,21,22,26 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 มิ.ย. 2562
2364/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 มิ.ย. 62 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (โครงการศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม Otop ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สำหรับตลาดกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย) 18 มิ.ย. 2562
2363/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 มิ.ย. 62 ห้องประชุมจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะอนุกรรมการฯเพื่อพิจารณารายงานงวดที่ 3) 18 มิ.ย. 2562
2362/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-23 มิ.ย. 62 บ้านเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การสร้างตำรับอาหารไทใหญ่ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 18 มิ.ย. 2562
2361/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21,26-28 มิ.ย. 62 วันที่ 3-5,10-12,17-19,23-26,31 ก.ค. - 2 ส.ค. 62 และวันที่ 7-9,15-16,22-23,29-30 ส.ค. 62 สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร สถานที่เอกชน จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา (อบรมหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 2) 18 มิ.ย. 2562
2360/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 มิ.ย. 62 หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมอบรมเรื่อง แนวทางการกำจัดขยะเหลือใช้ทางการเกษตรลำไยเป็นพลังงานชีวมวลเพื่อลดปัญหาขยะและปัญหาหมอกควัน) 18 มิ.ย. 2562
2359/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการให้ข้อเสอนแนะในการจัดทำฐานข้อมูลให้กับสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 18 มิ.ย. 2562
2358/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 19-21 มิ.ย. 62 ห้องประชุมกิจจาทร 2 อาคาร 20 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการในระดับภูมิภาคและสากล) 18 มิ.ย. 2562
2357/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 มิ.ย. 62 วัดสิทธิทรงธรรม (สะลวงใน) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจและจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณครั้งที่ 2) 18 มิ.ย. 2562
2356/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย. 62 ห้องประชุมวิมาน ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินและทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2562) 18 มิ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]