ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69] 70 [71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3232/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ส.ค. 62 โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 15 ส.ค. 2562
3230/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14 ส.ค. 62 โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการต่อยอดอัตลักษณ์ของชุมชนงานกระดาษสา) 14 ส.ค. 2562
3229/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ส.ค. 62 ห้องประชุมหิรัญญิการ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสำรวจความต้องการในการส่งเสริมอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 14 ส.ค. 2562
3228/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ส.ค. 62 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (ประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 เรื่อง ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต) 14 ส.ค. 2562
3228/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ส.ค. 62 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (ประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 เรื่อง ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต) 14 ส.ค. 2562
3227/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ก.ย. 62 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมความรู้ภาษาจีนสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา) 14 ส.ค. 2562
3226/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 16-17 ส.ค. 62 (คณบดีเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงราย) 14 ส.ค. 2562
3225/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 ส.ค. 62 กรมโยธาธิการและผังเมือง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 14 ส.ค. 2562
3224/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ส.ค. 62 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพมหานคร (สัมมนาวิชาการเรื่อง ถอดบทเรียนทางกฎหมายจากคดีอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลล์เวย์) 14 ส.ค. 2562
3223/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 14 ส.ค. 2562
3222/2562 ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 14 ส.ค. 2562
3221/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ก.ย. 62 Hotel Lebue at State Tower,Bangkok กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานวิจัยฯ) 14 ส.ค. 2562
3220/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ส.ค. 62 โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 14 ส.ค. 2562
3219/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ส.ค. 62 ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม (โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน สำหรับกรรมการ รุ่นที่ 2/2562) 14 ส.ค. 2562
3218/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ส.ค. 62 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ วิจัยวัฒนธรรมครั้งที่ 9) 14 ส.ค. 2562
3217/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 2562
3216/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 ก.ย. 62 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยหัวข้อ วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม) 14 ส.ค. 2562
3215/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (เป็นวิทยากรฯ) 14 ส.ค. 2562
3211/2562 ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ 22-26 ส.ค. 62 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16 ปี 2562 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562) 13 ส.ค. 2562
3210/2562 อนุญาตให้บุคลากรขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 13 ส.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]