ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172] 173 [174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
945/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ประชุมรองอธิการบดีที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏและผู้ที่เกี่ยวข้องและประชุม ทปอ.มรภ. พร้อมทั้งรายงานผลต่อองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 26 ก.พ. 2562
944/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) 26 ก.พ. 2562
943/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3,3-4 มี.ค. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ) 26 ก.พ. 2562
942/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.พ. 62 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินกิจกรรมโครงการการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น) 26 ก.พ. 2562
941/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะทำงานเครือข่าย C-UBI ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2562) 26 ก.พ. 2562
940/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 มี.ค. 62 ห้องแคทเทอร์รียา โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 26 ก.พ. 2562
939/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 มี.ค. 62 จังหวัดอุบลราชธานี (ประชุมเพื่อวางแผนและกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562) 26 ก.พ. 2562
938/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 62 ห้องประชุมเทศบาล ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมการจัดทำเวทีชุมชนแปลงใหญ่) 26 ก.พ. 2562
937/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี 27 ก.พ. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร (พิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ยุคใหม่ ระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 26 ก.พ. 2562
934/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 25 ก.พ. 2562
933/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 62 ห้องลักษมี ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking) 25 ก.พ. 2562
932/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร (รับฟังการบรรยายหัวข้อ ความรู้พื้นฐานในการแปลบทบรรยายภาพยนตร์) 25 ก.พ. 2562
931/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 ก.พ. 2562
930/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 62 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 25 ก.พ. 2562
929/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 62 วัดถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 25 ก.พ. 2562
928/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28,30-31 มี.ค. 62 และวันที่ 4-5 เม.ย. 62 บ้านแม่ใจใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการสร้างสำนึกร่วมแห่งความเป็นชุมชนของเด็กและเยาวชน) 25 ก.พ. 2562
927/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณาราคา การให้เช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายอาหารหลักและอาหารว่าง จำนวน 7 ร้าน ณ ศูนย์อาหารคณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 ก.พ. 2562
926/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 26-27 ก.พ. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารราชรัชมังคลาภิเษกกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร (ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 25 ก.พ. 2562
925/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 ก.พ. 62 ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเรื่อง LINK TRAINING & WORKSHOP) 25 ก.พ. 2562
923/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 62 พื้นที่ตำบลปางหมู ตำบลห้วยผา ตำบลผาบ่อง ตำบลเวียงใต้ และตำบลป่าปุ๊ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ดำเนินโครงการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการตลาดเพื่อสนับสนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน) 25 ก.พ. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]