ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4675/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 62 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมเติมรัก เติมพลัง สานความฝันสู่ความสำเร็จ) 16 ธ.ค. 2562
4674/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-20 ธ.ค. 62 ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14) 16 ธ.ค. 2562
4673/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 62 โรงเรียนบ้านแม่ลางิ้ว อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน) 16 ธ.ค. 2562
4671/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2563 15 ธ.ค. 2562
4670/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบป้องกันวิทยานิพนธ์) 15 ธ.ค. 2562
4666/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 ธ.ค. 62 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ (ประชุมชี้แจงโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2) 14 ธ.ค. 2562
4665/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 13-15 ธ.ค. 62 (คณบดีเดินทางไปราชการประเทศมาเลเซีย) 13 ธ.ค. 2562
4664/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 13-15 ธ.ค. 62 สหพันธรัฐมาเลเซีย (ประชุมฯ) 13 ธ.ค. 2562
4663/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน 13 ธ.ค. 2562
4662/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 62 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2562
4660/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2562
4659/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,20-21 ธ.ค. 62 กรุงเทพมหานครและจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 13 ธ.ค. 2562
4658/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ธ.ค. 62 พื้นที่จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2562
4657/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2562
4656/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,26 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2562
4655/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 62 วันที่ 8,22 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2562
4654/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2562
4653/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 13-17 ธ.ค. 62 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เป็นวิทยากรฯ) 13 ธ.ค. 2562
4652/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ธ.ค. 62 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร (โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ครูศิลปะการแสดงในยุคดิจิทัล และ แหกคอก ลอกครู สร้างองค์ความรู้สู่ความยั่งยืนทางศิลปศึกษา) 13 ธ.ค. 2562
4651/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 ธ.ค. 62 วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 13 ธ.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]