ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60] 61 [62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3442/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,10 ก.ย. 62 พื้นที่อำเภอสันทรายและอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาครูการศึกษาพิเศษด้านการเขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring) 28 ส.ค. 2562
3441/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตรวจรับงานและประชุมร่วมกับผู้รับจ้างฯ) 28 ส.ค. 2562
3440/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ประชุมเพื่อวางแผนเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 13) 28 ส.ค. 2562
3439/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. 62 และวันที่ 11 ก.ย. 62 สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ) 28 ส.ค. 2562
3438/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น เพิ่มเติม 28 ส.ค. 2562
3437/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 3-4 ก.ย. 62 โรมแรมเดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 28 ส.ค. 2562
3434/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 28 - 30 ส.ค. 62 ณ จีน (ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์) 27 ส.ค. 2562
3433/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 28 ส.ค. 2562
3432/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 27 ส.ค. 2562
3431/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : การพัฒนากื้ดช้างโมเดล ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 27 ส.ค. 2562
3430/2562 เพิ่มเติมนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27 ส.ค. 2562
3429/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 27 ส.ค. 2562
3428/2562 แก้ไข้คำสั่ง ที่ 1595/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย 27 ส.ค. 2562
3427/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 27 ส.ค. 2562
3426/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 62 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม) 27 ส.ค. 2562
3424/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,13 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ส.ค. 2562
3423/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. 62 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ส.ค. 2562
3422/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,28 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ส.ค. 2562
3421/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,13,18,20,25 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคมผู้สูงวัยแบบล้านนาวิถีในจังหวัดเชียงใหม่) 27 ส.ค. 2562
3420/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ก.ย. 62 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 27 ส.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]