ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60] 61 [62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2568/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,14-15,24 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 01 ก.ค. 2562
2567/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-10 ส.ค. 62 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี (อบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 15) 01 ก.ค. 2562
2566/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11-14 ก.ค. 62 โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (สัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพและสร้างเครือข่ายนักศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีให้แก่นักศึกษาผู้รับทุน รุ่นที่ 10 และที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562) 01 ก.ค. 2562
2565/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5-7 ก.ค. 62 โรงแรมเดอะทีค การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย (จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้การวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อพัฒนาความรู้การสร้างเรื่องราวและการสื่อสารวัฒนธรรมของผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย) 01 ก.ค. 2562
2564/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ก.ค. 62 กรมแผนที่ทหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา) 01 ก.ค. 2562
2563/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ก.ค. 62 โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร (อบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดัลหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปี 62) 01 ก.ค. 2562
2562/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 01 ก.ค. 2562
2561/2562 ให้ข้าราชการไปช่วยราชการต่อ (ผศ.เอกพิชัย สอนศรี) 01 ก.ค. 2562
2558/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2562 30 มิ.ย. 2562
2557/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2562 30 มิ.ย. 2562
2556/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานคอนเสริ์ตครบรอบ 200 ปี มิตรภาพไทย-สหรัฐอเมริกา 30 มิ.ย. 2562
2555/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.ค. 62 บ้านห้วยอีค่าง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมและดำเนินโครงการ การจัดการความรู้และพัฒนาผืนผ้าบนฐานภูมิปัญญาผ้าฝ้ายมัดย้อมและผ้าทอมือบ้านห้วยอีค่าง) 30 มิ.ย. 2562
2554/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-15 ก.ค. 62 บ้านแม่ทะลุ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ลงพื้นที่จัดกิจกรรมและดำเนินโครงการ การจัดการความรู้และพัฒนาผืนผ้าบนฐานภูมิปัญญาผ้าทอมือบ้านแม่ทะลุ) 30 มิ.ย. 2562
2553/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 ก.ค. 62 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย (โครงการความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อโครงการพระราชดำริ) 30 มิ.ย. 2562
2552/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย. 62 ห้องประชุม น.พ. พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นนักพูดในกิจกรรม Think Big Drive Chang) 30 มิ.ย. 2562
2551/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ก.ค. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้เป็นแหล่งบริการความรู้แก่ชุมชนโดยรอบ) 30 มิ.ย. 2562
2550/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1,3 ก.ค. 62 พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 30 มิ.ย. 2562
2549/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 62 เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ และโรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 30 มิ.ย. 2562
2548/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ก.ค. 62 พื้นที่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 มิ.ย. 2562
2547/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 ก.ค. 62 The Amari Pattaya Hotel in Chonburi จังหวัดชลบุรี (นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายฯ) 30 มิ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]