ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] 34 [35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4103/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 พ.ย. 62 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นถิ่นชุมชนแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 31 ต.ค. 2562
4100/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกเขตภาคเหนือ) 30 ต.ค. 2562
4099/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 30 ต.ค. 62 เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 30 ต.ค. 2562
4098/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 30 ต.ค. 2562
4097/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 พ.ย. 62 โรงแรมสวนดุสิตเพลส กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อนำเสนอโครงการวิจัย CCR) 30 ต.ค. 2562
4092/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-14 พ.ย. 62 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร (สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล: แนวคิด การออกแบบ การจัดการ และกรณีศึกษา) 29 ต.ค. 2562
4091/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 พ.ย. 62 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24) 29 ต.ค. 2562
4090/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-9 พ.ย. 62 ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ประชุมฯ) 29 ต.ค. 2562
4089/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 5-7,5-8,6-8 พ.ย. 62 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (ประชุมสัมมนาวิชาการฯ) 29 ต.ค. 2562
4088/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3-4,3-5 พ.ย. 62 ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรุงเทพมหานคร และบริษัทเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด กรุงเทพมหานคร (ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ฯ) 29 ต.ค. 2562
4086/2562 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 16 พ.ย. - 15 ธ.ค. 62 (ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา) 28 ต.ค. 2562
4085/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ต.ค. 62 บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำปาง (นำรถเข้ารับการเช็คซ่อมฯ) 28 ต.ค. 2562
4084/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2,9-10 พ.ย. 62 พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการตลาดอย่างสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมของธุรกิจชุมชนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 28 ต.ค. 2562
4083/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมหลักสูตรนักจัดการความรู้เพื่อชุมชน:ภาคเหนือ รุ่นที่ 1) 28 ต.ค. 2562
4082/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมหลักสูตรนักจัดการความรู้เพื่อชุมชน:ภาคเหนือ รุ่นที่ 1) 28 ต.ค. 2562
4081/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 28 ต.ค. 2562
4080/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1-4 พ.ย. 62 โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพมหานคร (แข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศส) 28 ต.ค. 2562
4079/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 28 ต.ค. 2562
4078/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ต.ค. 62 พื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเรื่อง การถ่ายทอดความรู้สำหรับการใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพื่อเป็นพลังงานทดแทนสำหรับชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 28 ต.ค. 2562
4077/2562 แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินประจำวัน 28 ต.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]